REGMAR

Rättelse avseende kompletterande information gällande pressmeddelande angående kvittningsemission, incitamentsprogram samt godkännande av kvittningsemissionen

Denna rättelse avser kompletterande information gällande Bolagets kvittningsemission, incitamentsprogram samt godkännande av kvittningsemissionen (publicerat kl 17:20 den 17 oktober 2019). Styrelsen för Urb-it AB (publ) beslutar om kvittningsemission och kallar till extra bolagsstämma med förslag till incitamentsprogram samt godkännande av kvittningsemissionen.

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller bolaget) har idag beslutat om en nyemission av aktier (kvittningsemission) samt att kalla till extra bolagsstämma i bolaget den 5 november 2019. Styrelsen föreslår att stämman dels beslutar godkänna kvittningsemissionen, dels beslutar om ett incitamentsprogram genom en emission av teckningsoptioner. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Nedan anges det huvudsakliga innehållet i beslutet om kvittningsemission och förslaget till incitamentsprogram. För mer detaljerad information om samtliga förslag hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen. De fullständiga förslagen kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.urb-it.com, senast den 22 oktober 2019.

Styrelsens beslut om kvittningsemission

Bakgrund

Styrelsen har idag beslutat, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en kvittningsemission riktad till sju fordringsägare i bolaget som har fordringar mot bolaget om totalt 41 500 000 kronor. Den största av fordringsägarna är bolagets styrelseordförande och huvudaktieägare Lage Jonason som har en fordran mot bolaget som uppgår till 30 900 000 kronor. Övriga fordringsägare är: Erik Mitteregger förvaltnings AB, Bo Killander, Varsity Capital Group AN, Palmstierna Invest AB, Joachim Odqvist samt Mangold Fondkommission AB

Teckningskursen i kvittningsemissionen uppgår till 1,071 kronor per aktie, vilket motsvarar genomsnittet för aktiens noterade dagliga volymviktade betalkurs på Nasdaq First North Growth Market under 20 handelsdagar närmast före dagens datum. Kvittningsemissionen omfattar högst 38 748 829 aktier och kan innebära en utspädning om högst cirka 29,22 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att kvittningsemissionen har genomförts.

Styrelsen föreslår att extra bolagstämman godkänner styrelsens beslut om kvittningsemissionen. För beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Huvudsakliga kvittningsemissionsvillkor

1. Emissionen omfattar högst 38 748 829 aktier i bolaget och bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4 750 770,18[1] kronor. Under förutsättning att kvittningsemissionen blir fulltecknad kommer bolaget sammanlagt att ha 132 603 282 utestående aktier och ett aktiekapital som uppgår till 16 257 722,73[2] kronor efter Kvittningsemissionen.

2. Teckningskursen är 1,071 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på Nasdaq First North Growth Markets noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar närmast före den 17 oktober 2019.

3. Teckning av aktier ska ske senast den 30 oktober 2019. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

4. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget senast den 30 oktober 2019. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

5. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget behöver stärka bolagets eget kapital.

Styrelsens förslag till incitamentsprogram

Motiv för incitamentsprogrammet

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda i bolagets koncern görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos koncernens anställda förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda anställda. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tar del av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betala marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna.

Huvudsakliga emissionsvillkor

1. Bolaget ska emittera högst 2 815 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst cirka 345 130,90 kronor.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i bolagets koncern. Styrelsen har delat in de teckningsberättigade i tre grupper.

Garanterad tilldelning

Grupp 1 omfattar den verkställande direktören och består således av en person. Teckningsberättigad i grupp 1 är garanterad tilldelning av 430 000 teckningsoptioner.

Grupp 2 omfattar personer i ledningsgruppen och består av tre personer. Teckningsberättigade i grupp 2 är garanterad tilldelning av 200 000 teckningsoptioner vardera.

Grupp 3 omfattar andra anställda och består av 21 personer. Teckningsberättigad i grupp 3 är garanterad tilldelning av 85 000 teckningsoptioner.

Maximal tilldelning

Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga teckningar har tillgodosetts upp till garantinivå enligt ovan, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare oberoende av kategori. Deltagare får dock maximalt tilldelas det dubbla antalet teckningsoptioner i förhållande till den garanterade tilldelningen. Emissionens högsta antal teckningsoptioner får inte överskridas.

Om inte alla deltagare som önskar teckna maximalt antal teckningsoptioner kan tilldelas dessa, ska de återstående teckningsoptionerna tilldelas dessa deltagare pro rata i förhållande till respektive deltagares garanterade antal teckningsoptioner, dock högst upp till den maximala tilldelningen. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Ett villkor för tilldelning är att tecknaren vid tidpunkten för tilldelning har en anställning i koncernen och vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning.

3. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 0,17 kronor vilket motsvarar optionens marknadsvärde efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). Teckning ska ske på teckningslista under perioden från och med den 21 november 2019 till och med den 5 december 2019. Betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 31 januari 2020.

4. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 1,50 kronor.

5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2022. För det fall bolaget inte har offentliggjort någon bokslutskommuniké för 2022 innan den 14 mars 2023 kan teckning av aktier äga rum från och med den 15 mars 2023 till och med den 29 mars 2023.

6. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 2,91 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att incitamentsprogrammet har genomförts.

7. I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor kommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Programmet har därmed inte heller någon påverkan på viktiga nyckeltal.

8. För beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm 2019-10-17

[1] 4 750 770,18011386

[2] 16 257 722,7278489

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ) E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 310 28 39

Information

Denna information ar sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 17:20

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljömarkta leveranser till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i London, Paris, Stockholm och Göteborg. För mer information besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås pa telefonnummer 08-5030 15 50, email [email protected]


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB