Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it AB (publ) den 11 december 2018

Urb-it AB (publ) höll under tisdagen den 11 december 2018 extra bolagsstämma. Stämman beslutade om justering av styrelse, kvittningsemission, incitamentsprogram och emissionsbemyndigande för styrelsen.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.urb-it.com.

Kvittningsemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en kvittningsemission till bolagets styrelseordförande och huvudaktieägare Lage Jonason, som har en fordran mot bolaget om 13 823 299 kronor vilken genom emissionen kvittas mot nyemitterade aktier. Teckningskursen uppgår till 0,958 kronor vilket innebär att emissionen omfattar högst 14 429 257 aktier. Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med högst 1 769 087,9 kronor. Teckning av och betalning för aktier genom kvittning ska ske mellan den 11 december och den 18 december 2018. Full teckning i kvittningsemissionen innebär en utspädning om högst cirka 15,37 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter registrering av kvittningsemissionen.

Emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram). Programmet riktar sig till upp till 20 anställda i koncernen och omfattar högst 2 440 000 teckningsoptioner. I och med att teckningsoptionerna emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor kommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget med anledning av incitamentsprogrammet. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 0,21 kronor per option. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 1,25 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2021. För det fall bolaget inte har offentliggjort någon bokslutskommuniké för 2021 innan den 14 mars 2022 kan teckning av aktier äga rum från och med den 15 mars 2022 till och med den 29 mars 2022. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 2,98 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att incitamentsprogrammet har genomförts.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och att detta får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt och Anna Wikner samt nyvalde Johan Englund och Stefan Sånnell till styrelseledamöter. Stämman omvalde Lage Jonason till styrelsens ordförande. 

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå om totalt 450 000 kronor per helår, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 75 000 kronor vardera per helår till styrelsens stämmovalda ledamöter och ordföranden.

2018-12-11

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB