REG

Kommuniké från årsstämma i Urb-it AB (publ) den 16 april 2021

Urb-it AB (publ) höll fredagen den 16 april 2021 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.urb-it.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att det ansamlade resultatet för 2020 behandlas så att i ny räkning överförs 2 359 242 kronor.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 40 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, dock att styrelsens ordförande inte ska erhålla något arvode. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2020.

Val av styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Lage Jonason, Andreas Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner och Johan Englund för tiden intill nästa årsstämma. Stämman omvalde Lage Jonason till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCooper AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London, Paris, Lyon och Strasbourg. För mer information besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50, email [email protected]


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB