REG

Kommuniké från årsstämma i Urb-it AB (publ) den 13 maj 2022

Urb-it AB (publ) höll fredagen den 13 maj 2022 sin årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.urb-it.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlade resultatet för 2021 behandlas så att det i ny räkning överförs 219 597 326 kronor.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2021.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 40 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, dock att styrelsens ordförande inte ska erhålla något arvode. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer

Stämman omvalde, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, styrelseledamöterna Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner och Johan Englund för tiden intill nästa årsstämma. Stämman omvalde Lage Jonson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCooper AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

_____________

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022  kl. 10:30 CEST.

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-postadressen [email protected]

Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB