Urb-it AB (publ) kvartalsrapport januari- september 2018

Urb-it AB (publ) publicerar kvartalsrapport januari-september 2018

SAMMANFATTNING Q3 2018

Finansiell utveckling under perioden januari-september 2018

  • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2018 - 30 september 2018 till 722 TSEK (422 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2018 - 30 september 2018 uppgick Bolagets rörelseresultat till -47 018 TSEK (-73 597 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2018 - 30 september 2018 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -49 353 TSEK (-74 659 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick för perioden 1 januari - 30 september 2018 till -0,62 SEK (-3,76 SEK)1

    1  Justerat för split som gjordes 2017-05-20 om 1:11 333

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2018 

  • I syfte att förenkla integration har Urb-it integrerats mot TA-systemen Consignor och Unifauns plattformar. Bolaget bedömer detta vara av avsevärd strategisk betydelse eftersom det möjliggör kortare ledtider för integration och förbättrad synlighet.
  • Vidare har modeller och processer utvecklats för att stödja intelligent effektivisering av leveransförfarandet. Resultatet av dessa initiativ är påtagligt och inte minst synligt i Bolagets täckningsbidrag, där marginalen har förbättrats kraftigt. Dessutom har Bolaget bibehållit sitt snitt om 98,5% lyckade leveranser på första försöket, vilket är ett unikt förhållande i branschen.
  • Arbetet med Urber App, inlett under Q2, intensifierades för att stärka logik och användargränssnitt i syfte att höja kvaliteten i leveransen och ytterligare säkerställa skalbarhet i modellen och framtida expansion. Bolaget nådde en genomsnittlig kundnöjdhet om 4.92 av 5 över tre marknader. 
  • Den 27 augusti tillträdde ny CFO, Allin Hovsepian Abdo, som ersätter Anders Frejdh, Interim CFO.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 22 november 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Kevin Kviblad, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 076-310 28 39

Information
Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 kl. 14:30.

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB