Urb-its delårsrapport april-juni 2017

 • Stark utveckling i Paris
 • Effektivisering och reduktion av kostnader

VD-kommentar:

"Under årets andra kvartal gjorde Urb-it flera viktiga kommersiella framsteg med ett ökat antal anslutna retailers och en lyckad utökning av samarbetet med lyx-konditoriet Ladurée i Paris. Under samma period kunde vi även lansera "Urb-it Connect", där vi erbjuder utcheckning via vår konsumentapp från retailerns hemsida med realtidsuppdatering av vilka produkter som finns tillgängliga för omedelbar överlämning. Den 7 juli noterades Urb-it på Nasdaq First North. En nyemission av aktier slutfördes och bolaget fick cirka 250 nya aktieägare och en stärkt finansiell position som möjliggör för oss att fortsätta utvecklingen av vår affär. I början av augusti genomfördes förändringar i Stockholmsrörelsen och i IT-organisationen i syfte att öka effektiviteten och minska kostnaderna."

Halvåret januari-juni 2017

 • Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden 1 januari  - 30 juni 2017 till 234 TSEK, (64 TSEK)
 • Under perioden 1 januari - 30 juni 2017 uppgick Bolagets rörelseresultat till -45 581 TSEK (-26 014 TSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari - 30 juni 2017 till -4,01 SEK (-2,59 SEK)1
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten - 25 325 TSEK (-17 501 TSEK)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

 • Vid årsstämman i Bolaget den 12 maj 2017 omvaldes Lage Jonason till styrelsens ordförande och Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt och Anna Wikner valdes till nya ledamöter.
 • Årsstämman beslutade även att anta en ny bolagsordning som bland annat innebär att Bolaget byter bolagskategori till publikt bolag samt att Bolaget byter namn från Urb-it & Associates AB till Urb-it AB (publ).
 • Fredrik Warstedt tillträdde som ny verkställande direktör och tidigare verkställande direktören Mats Forsberg övergick till att vara chef för Stockholmsrörelsen.
 • Lansering av de första kunderna med Urb-its in-app checkout livesattes under andra kvartalet.
 • Bolaget beslutade den 12 maj 2017 om en uppdelning av aktier, varvid varje aktie delades upp i 11 333 aktier, vilket ökade antalet aktier i Bolaget till 12 522 965 aktier.
 • Under juni månad tecknades 2 473 599 (kvittningsemission) och 3 961 112 aktier i kontantemissionen, vilket i balansräkningen redovisas som Pågående emission. Aktierna registrerades efter kvartalets utgång.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

 • Bolaget inledde den 7 juli 2017 handel på Nasdaq First North, vilken föregicks dels av kvittnings- och kontantemissioner under juni månad (se ovan). I juli månad tecknades ytterligare 898 623 aktier. Efter slutlig registrering av dessa emissioner har antalet utestående aktier ökat till 19 856 299 och aktiekapitalet till totalt 2 434 466. Totalt tillfördes en emissionslikvid om cirka 73 MSEK före emissionskostnader.
 • Urb-it inledde efter utgången av kvartalet samarbete med tre nyckelretailers i form av Levi's, Cervera och Hope med planerad lansering under Q3 2017.
 • Den 1 augusti 2017 tillträdde Jessica Wolf rollen som CCO (Chief Customer Officer) och Kevin Kviblad rollen som CPO (Chief Product Officer).
 • Under augusti månad initierades förändringar i stockholmsrörelsen och i IT-organisationen. Effekten innebär en kostnadsreduktion om cirka 30 MSEK i årstakt och högre effektivitet.
 • Av icke arbets-relaterade hälsoskäl lämnar Fredrik Warstedt sin befattning som verkställande direktör per den 7 augusti. Lage Jonason (styrelsens ordförande) tar över som t.f. verkställande direktör och styrelseledamoten Anna Wikner inträder som styrelsens ordförande.

Stockholm den 15 augusti 2017

För mer information, vänligen kontakta
Lage Jonason, verkställande direktör
E-post: [email protected]
Telefon: +46 707 183 000

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl. 13.30.

Kort om Bolaget
Urb-it är ett nytt och bekvämt sätt att shoppa. Lika enkelt som att handla online och lika snabbt och personligt som att handla i butik. Med Urb-it kan du shoppa online och få varan personligt överlämnad exakt dit du vill direkt. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB