Urb-its delårsrapport januari-mars 2018

Urb-it publicerar delårsrapport januari-mars 2018

 SAMMANFATTNING Q1 2018

Finansiell utveckling under första kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2018 - 31 mars 2018 till 473 TSEK (113 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2018 - 31 mars 2018 uppgick Bolagets rörelseresultat till -20 206 TSEK (-21 222 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2018 - 31 mars 2018 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -18 698 TSEK (-22 039 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari - 31 mars 2018 till -0,94 SEK (-22 SEK) 1.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

  • Strategi och affärsplan för 2018 färdigställdes under första kvartalet 2018 och innebär i korthet: (1) Ny marknadsposition, (2) förnyad prismodell, (3) ny snabbrörlig, global organisation samt (4) förenklad teknisk plattform och omprioriterad produktutveckling.
  • Den 14 februari 2018 utsåg Bolagets styrelse den tidigare produktchefen (CPO) Kevin Kviblad till ny verkställande direktör. Tidigare t.f. verkställande direktör Lage Jonason ingår fortsatt i Bolagets styrelse.
  • Styrelsen för Urb-it AB föreslog den 28 februari 2018 en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En extra bolagsstämma med anledning av den föreslagna nyemissionen hölls den 17 april 2018. Emissionen, som är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier, kommer att tillföra bolaget 59,6 mkr före emissionskostnader. Efter dessa, samt kvittning av gamla fordringar mot aktier och återbetalning av lån, tillförs bolaget cirka 20 MSEK.
  • Urb-its samarbete med PostNord vidareutvecklades ytterligare, där Bolaget framöver kommer att erbjuda leverans av konsumenters varor från PostNords samtliga 34 utlämningsställen i Stockholm.

1 Justerat för split som gjordes den 20 maj 2017 om 1:11 333.

Stockholm 2018-04-19

För mer information, vänligen kontakta:
Lage Jonason, styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 707 183 000

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 23.55.

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB