Urb-its bokslutskommuniké helår 2017

2017 SAMMANFATTNING

Finansiell utveckling under perioden januari-december 2017

 • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017 till 955 TSEK, (260 TSEK).
 • Under perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017 uppgick Bolagets rörelseresultat till -118 088 TSEK (-54 542 TSEK).
 • Under perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -119 132 TSEK (-54 994 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari - 31 december 2017 till -7,56 SEK (-5,23 SEK)1.

1Justerat för split som gjordes 20 maj 2017 om 1:11 333

Finansiell utveckling under perioden oktober-december 2017

 • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 oktober 2017 - 31 december 2017 till 532 TSEK, (150 TSEK).
 • Under perioden 1 oktober 2017 - 31 december 2017 uppgick Bolagets rörelseresultat till -44 491 TSEK (-12 940 TSEK).
 • Under perioden 1 oktober 2017 - 31 december 2017 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -44 472 TSEK (-13 377 TSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 oktober - 31 december 2017 till -2,24 SEK (-2,10 SEK)1.

1Justerat för split som gjordes 20 maj 2017 om 1:11 333

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 

 • Ökade satsningar har gjorts när det gäller att utveckla tjänster som Shop & Drop och Urb-its Checkout-lösning.
 • Ett omfattande strategiarbete inleddes för att sätta riktningen för 2018
 • Urb-it's leverans-API färdigställdes och rullades ut för pilottestning med utvalda handlare och partners.
 • Matt Gayleard (tidigare Head of Marketing för Urb-it i London med bakgrund från Nokia, Microsoft och Unilever) utnämndes till Chief Marketing Officer (CMO).
 • Bolaget gjorde under årets fjärde kvartal en nedskrivning om cirka 17 MSEK av immateriella tillgångar hänförliga till utvecklingen av Bolagets marknadsplats samt inventory management system. Bakgrunden till detta beslut är en strategiförändring där dessa produkter ej kommer att vara fokus i framtiden.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet

 • Strategi för 2018 färdigställdes och innebär i korthet: (1) Ny marknadsposition, (2) förnyad prismodell, (3) ny snabbrörlig organisation samt (4) förenklad plattform och omprioriterad utveckling.
 • Den 14 februari 2018 utsåg Bolagets styrelse den tidigare produktchefen (CPO) Kevin Kviblad till ny verkställande direktör.
 • Bolagets styrelse beslutade att föreslå bolagsstämman att genomföra en företrädesemission om totalt 59 568 897 aktier till en teckningskurs av en (1) krona, vilket beräknas tillföra Bolaget totalt cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Styrelseledamot och största aktieägare i Bolaget, Lage Jonason, avser att teckna sin pro rata-andel av Emissionen, varav upp till cirka 20 MSEK kan komma att betalas genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Stockholm den 28 februari 2018

För mer information, vänligen kontakta
Lage Jonason, styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 707 183 000

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08- 503 015 50.

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 14.20.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB