Uni-light kallar till årsstämma 20 augusti 2019

Aktieägarna i A Uni-light LED AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556988-9834, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 augusti 2019 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 14 augusti 2019, samt
(ii) dels senast samma dag, onsdagen den 14 augusti 2019, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till A Uni-light LED AB (publ), Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm, eller per e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 14 augusti 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.unilightled.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget har 13 071 455 aktier och röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut
  a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen,
  b) om dispositionen beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9. Beskrivning av Meltron och dess utvecklingsmöjligheter samt information om planerad företrädesrättsemission.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter.
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen (företagsnamn).
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen (räkenskapsår).
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen (antalet aktier och aktiekapital).
 15. Beslut om apportemission.
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 17. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b) Beslut om dispositionen beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att resultatet för räkenskapsåret 2018-05-01-2019-04-30 balanseras i ny räkning.

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT

Större aktieägare i Bolaget har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 10-11 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Större aktieägare i Bolaget föreslår att arvode till styrelsen föreslås utgå med 350 000 kronor att fördelas inom styrelsen.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter

Större aktieägare i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Göran Lundgren och Håkan Fritz samt nyval av Pekka Pättiniemi, Elisabet Wahlman och Sverker Littorin. Göran Lundgren föreslås väljas som styrelseordförande.

Till revisor föreslås omval av Roy Ytre-Eide, Mazars SET.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT (forts)

Punkt 12. Beslut om ändring av bolagsordningen (företagsnamn)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 1 enligt nedan.

 • Lydelsen av § 1 ändras från "Bolagets firma är A Uni-light LED AB (publ)." till "Bolagets företagsnamn är Meltron AB (publ)."

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13. Beslut om ändring av bolagsordningen (räkenskapsår)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 9 enligt nedan.

 • Lydelsen av § 9 ändras från "Bolagets räkenskapsår skall vara 1 maj - 30 april." till " Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli - 30 juni."

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. Ändring av räkenskapsåret är avhängigt tillstånd från Skatteverket. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 14. Beslut om ändring av bolagsordningen (antalet aktier och aktiekapital)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 enligt nedan.

 • Lydelsen av § 4 ändras från "Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr." till "Aktiekapitalet utgör lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor."
 • Lydelsen av § 5 ändras från "Antal aktier skall uppgå till lägst 8 000 000 och högst 32 000 000." till "Antal aktier skall uppgå till lägst 80 000 000 och högst 320 000 000."

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt ska vara villkorat av att stämman fattar beslut om att emittera aktier i enlighet med punkt 15 nedan.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 15. Beslut om apportemission

Bolaget har den 4 juli 2019 ingått avtal med ägarna ("Säljarna") till det finska bolaget Oy MTG Meltron Ltd, org. nr 0845703-5, ("MTG Meltron") om att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i MTG Meltron.

Den överenskomna köpeskillingen för de överlåtna aktierna ska erläggas genom att Säljarna tecknar samt tilldelas nya aktier i Bolaget motsvarande 5 000 000 EUR. Avtalet är bland annat villkorat av att bolagstämman beslutar om apportemissionen i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av MTG Meltron framgår av Bolagets pressmeddelande den 4 juli 2019.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen för Bolaget att stämman beslutar att godkänna apportemissionen på följande villkor:

 1. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp om högst 20 424 148,5 kronor genom emission av högst 81 696 594 nya aktier.
 2. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma Säljarna i förhållande till antalet sålda aktier i MTG Meltron.
 3. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i MTG Meltron motsvarande 5 000 000 EUR. Det värde som apportegendomen upptagits till motsvarar en teckningskurs per aktie om cirka 0,65 kronor, baserat på en växelkurs för 1 EUR uppgår till 10,545 SEK (Europeiska centralbankens EUR-SEK referensväxelkurs per den 1 juli 2019).
 4. Teckning av nya aktier i Bolaget ska ske på teckningslista inom tio kalenderdagar från dagen för stämmans emissionsbeslut.
 5. Betalning för aktier i Bolaget ska erläggas i samband med tilldelning genom att ovan under punkt 3 beskriven apportegendom tillförs Bolaget, dock senast inom tio kalenderdagar från dagen för stämmans emissionsbeslut.
 6. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning
 7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.
 8. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Beslutet är därför villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt punkt 14 samt av registrering av beslutet hos Bolagsverket.
 9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 7 § och 13 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att upprättats och hålls tillgängliga hos Bolaget. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare som representerar minst hälften av de avgivna rösterna.

Punkt 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning samt möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm senast två (2) veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.uni-lightled.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i juli 2019

A Uni-light LED AB (publ)

Styrelsen

Läs mer på www.uni-lightled.com

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46-70 467 4040

A Uni-light LED AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 09:00 CET. 

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040