REG

Sammanläggning av aktier i Meltron AB (publ)

Styrelsen i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834 ("Bolaget") har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara den 20 maj 2022. Genom sammanläggningen ska tio (10) befintliga aktier läggas samman till en (1) ny aktie.

Sammanläggning av aktier
Extra bolagsstämma i Bolaget den 3 maj 2022 beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier varigenom tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade även stämman om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen. Bolagsverket har registrerat dessa beslut och styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 20 maj 2022.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 20 maj 2022. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med sammanläggningskvoten tio kommer att erhålla aktier vederlagsfritt genom ett av Göran Lundgren helägt bolag för att innehavet ska bli jämnt delbart med tio.

Genom sammanläggningen minskar antalet aktier i Bolaget från 576 438 662 till 57 643 866. Efter sammanläggningen har varje aktie ett kvotvärde om 0,1 kronor, under förutsättning att Bolaget erhåller tillstånd från Bolagsverket för minskning av aktiekapitalet enligt separat beslut som antogs vid stämman.

Till följd av sammanläggningen kommer Bolagets aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 19 maj 2022 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0017936834.

Tidplan
Följande tidplan gäller för sammanläggningen.

Datum

Åtgärd

18 maj

Sista dagen för handel i Bolagets aktie innan sammanläggningen.

19 maj

Första dag för handel i Bolagets aktie efter sammanläggning. Från och med detta datum återspeglar aktiekursen effekten av sammanläggningen och Bolagets aktie handlas med den nya ISIN-koden SE0017936834.

20 maj

Avstämningsdag för sammanläggningen.

Rådgivare
Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi KB är juridisk rådgivare till Bolaget i samband med sammanläggningen.

Stockholm 13 maj 2022

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf, Meltron AB, tel: +46 70 467 40 40; [email protected]

Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm

Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki, Finland

Läs mer på www.meltron.com.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040