REGMAR

Meltron AB tillförs ca 22 MSEK kontant genom en övertecknad företrädesemission och genom beslutad kompletterande riktad emission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets nyemission om 25 MSEK övertecknats med ca 20 %. Förbindelser från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har, med hänsyn till det stora intresset och bolagets expansionsmöjligheter, styrelsen idag beslutat om en kompletterande riktad emission till strategiska investerare om 4 MSEK.

Den 25 augusti offentliggjorde Meltron en företrädesemission om ca 25 MSEK, beslutad av styrelsen utifrån bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 20 augusti 2019. Teckningsperioden pågick mellan 28 september - 13 oktober 2020 och avsåg högst 100 069 720 aktier till en kurs om 0,25 SEK per aktie. Totalt tecknades 120 483 423 aktier varav 72 261 945 aktier tecknades med företrädesrätt och 48 221 478 aktier utan företrädesrätt. Företrädesemissionens totala antal, 100 069 720 aktier, har därmed tilldelats. Av aktierna tecknade med företrädesrätt har 27 361 445 aktier, motsvarande ca 6,8 MSEK, beslutats att regleras genom kvittning.

Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission på samma villkor, så som tidigare kommunicerats i pressmeddelande samt i emissionsmemorandumet, varvid Bolaget emitterar ytterligare 16 000 000 aktier (4,0 MSEK) till kurs om 0,25 kronor per aktie. Därtill har styrelsen beslutat att ersätta den finansiella rådgivaren i transaktionen genom kvittning av del av arvodet med 0,5 MSEK, motsvarande 2 000 000 aktier, samt att de emissionsgaranter som enligt avtal väljer kvittning mot aktier ersätts genom kvittning med 10 038 058 aktier (ca 2,5 MSEK). Totalt innebär Företrädesemissionen samt den kompletterande riktade emissionen och kvittningar därmed en utspädning om cirka 44 procent av antalet aktier och aktiekapital i Bolaget.

Totalt tillförs Meltron i kontant emissionslikvid därmed ca 22 MSEK efter kvittningar, före emissionskostnader.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 288 219 331 aktier i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 32 026 944,50 SEK till 72 054 832,75 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal och belopp kan komma att ske i samband med registrering hos Bolagsverket.

Aktier skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som sänds ut inom kort till de som erhållit tilldelning. De som tecknat sig via förvaltare kommer att erhålla information om tilldelning från denne.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Meltron i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar som utsett emissionsinstitut. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; [email protected]

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mera på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 2020-10-16 kl 15.30.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040