REG

Kommuniké från årsstämman i Meltron AB (publ) den 25 september 2020

Vid årsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 25 september 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-06-30.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/2020 och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå oförändrat med 350 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 110 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 60 000 kronor per ledamot.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Göran Lundgren, Pekka Pättiniemi, Elisabet Wahlman och Sverker Littorin. Olof Heyman valdes som nya styrelseledamot. Göran Lundgren omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman omvalde till revisor Roy Ytre-Eide för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen dels i avseende på minsta och högsta gränsen för aktiekapitalet och antal aktier samt dels, mot bakgrund av uppdateringar i aktiebolagslagen (2005:551), i avseende på deltagande vid bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom rapport eller eljest förenas med villkor.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; [email protected]

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2020 klockan 16.30.

Om Meltron - "More than Just Light"
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040