REG

Kommuniké från årsstämma i Meltron AB (publ) den 30 september 2022

Vid årsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 30 september 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Årsstämman beslutade att resultatet för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30 ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att arvode till styrelsen ska utgå oförändrat med 350 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 110 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 60 000 kronor per ledamot. 

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att omvälja de befintliga styrelseledamöterna Göran Lundgren, Lars Aikala, Elisabet Wahlman, Sverker Littorin och Olof Heyman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Göran Lundgren omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Roy Ytre-Eide till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen i avseende på lägsta och högsta gränsen för aktiekapitalet och antal aktier.

Beslut om incitamentsprogram och riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledning, nyckelpersoner och övriga anställda i Bolaget.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 31 oktober 2022 till och med den 14 november 2022. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 15 november 2025 till och med den 15 januari 2026. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt NGM Nordic SME:s officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med 17 oktober 2022 till och med 28 oktober 2022. 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Stockholm 30 september 2022

För ytterligare information, kontakta:
Göran Lundgren, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 467 40 40
E-post: [email protected]

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa.  Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri och logistik. 

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Läs mer på www.meltron.com

Meltron AB (publ)

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.
Org.nr: 556988-9834. Hemsida: www.meltron.com 

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2022 klockan 11.30.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040