REGMAR

Meltrons halvårsrapport för 2022-07-01-2022-12-31

Finansiella highlights (koncern)

-Nettoförsäljningen ökade till 2,4 MSEK (1,4)

-Rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-18,6) inkl mindre kostnader för lageravveckling

-Nettoresultatet var -5,9 MSEK (-19,2)

-Rörelsens kassaflöde var -5,2 MSEK (-11,8)

 

Väsentliga händelser under halvåret

-Stabil utveckling med kunder inom skogsindustrin

-Väsentligt lägre kostnader 
-Samarbete med distributör i Sverige påbörjades

-Nyemission om 11,3 MSEK genomfördes hösten 2022, tillförde netto 6,5 MSEK

Väsentliga händelser efter perioden

Delar av brygglån kvittades mot ca 32 milj aktier i riktad emission till långivaren 
Strukturdiskussioner påbörjade med andra LED-bolag i Finland
Likviditeteten fortsatt ansträngd

VD sammanfattar

Vi har under räkenskapsårets första halvår fortsatt våra aktiviteter för direktförsäljning till industrikunder i Finland, i första hand inom skogsindustrin. Försäljningen var under perioden 2,4 MSEK (1,4 MSEK), vilket innebar en ökning i förhållande till jämförelseperioden men ungefär samma årstakt som tidigare. Beslut om beställningar i en del större projekt har dragit ut på tiden under den allmänna osäkerhet som nu råder. Nivån på förfrågningar och mängden utestående offerter har upprätthållits på en stabil nivå. Vi har inlett ett nytt samarbete med en distributör i Sverige, Let it Light, som vi hoppas kommer skapa ny försäljning hos svenska kunder under året.

Under perioden har vi sett tydligt genomslag av de effektiviseringar och kostnadsreduktioner som gjordes under förra räkenskapsåret, både i inköp, externa konsulter och egen personal. Under perioden har vi aktivt diskuterat och förhandlat nästa steg i produktionssamarbete och outsourcing med ett antal partners och leverantörer. Detta har resulterat i ett par nya leverantörer och i att en partner är redo att ta över produktionen av våra produkter. Detta kommer att rationalisera komponentinköp och sänka våra fasta kostnader ytterligare under den närmaste tiden.

Under oktober tillträdde Lars Aikala som VD efter att ha valts in i styrelsen i maj 2022. Han efterträdde Stefan Kåla som var tvungen att avsluta sitt uppdrag av hälsoskäl. Ytterligare tre anställningar avslutade under perioden och fortsatta avgångar och uppsägningar sker under den närmaste tiden inom ramen för kostnadssänkningsprogrammet.

Under oktober-november genomförde vi en garanterad företrädesemission om 11,3 MSEK, vilket var klart lägre än målet på drygt 16 MSEK. Nettolikviden om 6,5 MSEK efter alla omkostnader användes för att återbetala brygglån, leverantörsskulder mm, men en del av brygglånet fick ombildas till ett nytt brygglån om 3,2 MSEK. Denna skuld har efter perioden reducerats med 1,1 MSEK genom kvittning mot aktier. Detta innebär sammantaget att likviditeten är fortsatt mycket ansträngd.

Styrelsen har därför dragit slutsatsen att strukturella åtgärder måste vidtas för att uppnå kritisk massa och genomförde under hösten en analys av andra, mindre LED-bolag i Finland, och vi har sedan inlett diskussioner med några av dem kring samarbete och eventuellt samgående för att skapa en slagkraftigare enhet. Inom kort hoppas vi att en väg framåt och tydliga strukturella grepp skall utkristalliseras, som kan utgöra grund för en konstruktiv hantering av finansieringen. Under tiden upprätthålls egna aktiviteter med bästa möjliga kostnadseffektivitet.

Stockholm, februari 2023

Lars Aikala, VD

Meltron AB

Information om verksamheten

Meltron utvecklar, tillverkar och säljer LED lampor baserat på ett antal patent inom elektronik, optik och linjära drivdon för användning inom kritisk infrastruktur och krävande industriella miljöer.

Intäkter

Meltrons intäkter under räkenskapsårets första halvår ökade till 2,4 MSEK (1,4 MSEK), men var under jämförelseperioden fortfarande påverkade negativt av de då gällande pandemirestriktionerna. Under perioden har dock den allmänna ekonomiska osäkerheten fördröjt många investeringsbeslut hos våra kunder. Inneliggande beställningar vid periodens slut var ca 300 kSEK.

Rörelseresultat och nettoförlust

Koncernens rörelseresultat blev -5,7 MSEK (-18,6). Rörelsens löpande kostnader var väsentligt lägre som ett resultat vidtagna åtgärder effektivisering och kostnadssänkningar. Resultatet belastades med mindre kostnader för avveckling av lager och IPR. Nettoförlusten var -5,9 MSEK (-19,2).

Balansräkning

Under perioden genomförde Meltron en företrädesemission om 11,3 MSEK, som gav ett netto om 6,5 MSEK efter omkostnader. Den innebär en konsoliderad soliditet om 37% vid periodens slut. Emissionen genomfördes på den garanterade nivån och var lägre än målet om 16 MSEK. Meltrons styrelse beslutade att i moderbolagets balansräkning skriva ner värdet av dotterbolaget Meltron Oy och ett lån till detta med 50 %. Nedskrivningen var -20,2 MSEK. Balansomslutningen för koncernen reducerades till 15,9 MSEK från 17,6 MSEK vid förra räkenskapsårets slut.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Leveranskedjor:

Leveranstiderna för viktiga elektroniska komponenter har förbättrats något. Prishöjningar kan komma att påverka bruttomarginalen negativt. Vi bedömer att den globala leveranssituationen för vår del stabiliseras under räkenskapsåret.

Likviditetsrisker:

Med en endast partiellt genomförd företrädesemission är Meltrons likviditet ansträngd. Försäljningen under första halvåret var i nivå med tidigare årstakt men otillräcklig. De fasta resurserna och kostnaderna är under fortsatt reduktion och pågående diskussioner om outsourcing av produktion kan slutföras och genomföras under räkenskapsåret. Det kommer att binda betydligt mindre resurser för Meltron.

Struktur:

Strukturella åtgärder måste vidtas för att uppnå kritisk massa och under hösten gjordes en analys andra, mindre LED-bolag i Finland och vi har sedan inlett diskussioner med några av dem kring samarbete och ev samgående för att skapa en slagkraftigare enhet. Inom kort hoppas vi att en väg framåt och tydliga strukturella grepp skall utkristalliseras. Under tiden upprätthålls egna aktiviteter på lägsta nivå.

Personaloptioner

Årsstämman beslutade 2022-09-30 att erbjuda personalen och nyckelpersoner upp till 10 miljoner personaloptioner i enlighet med styrelsens förslag vad gäller värdering, tilldelning mm. Sammanlagt har 2,5 miljoner optioner tecknats.

Väsentliga händelser efter perioden

I samband med emissionen rullades delar ak dåvarande brygglån framåt i ett nytt brygglån om 3,2 MSEK. Långivaren har, som meddelades 2023-02-06, kvittat 1,1 MSEK av lånet mot direktemitterade aktier, inom ramen för styrelsens mandat från årsstämman. Återstående brygglån är cirka 2,2 MSEK. Totala antalet aktier är efter denna emission 216 048 077 st.

Granskning

Företagets revisor har inte granskat denna rapport.

Redovisningsprinciper

Vid upprättandet av denna rapport har Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpats.

Nästa rapport

Meltron kommer 2023-08-29 att redovisa räkenskapsåret 2022-07-01-2023-06-30.

Rapporten, liksom den fullständiga halvårsrapporten, publiceras på www.meltron.com.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri och logistik.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf, Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; [email protected]

Lars Aikala, VD, Meltron AB, tel: +358 40 546 6639; [email protected]

 Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm.

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2023-02-22 kl 08:45.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040