REGMAR

Meltrons halvårsrapport för 2021-07-01-2021-12-31

Finansiella highlights (koncern)

  • Nettoförsäljningen sjönk till 1,4 MSEK (2,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till -18,6 MSEK (-10,7) inkl avskrivningar och nedskrivning av IPR för Dairy Light om 5,8 MSEK
  • Nettoresultatet var -19,2 MSEK (-14,1)
  • Rörelsens kassaflöde var -11,8 MSEK (-12,3)

Väsentliga händelser under halvåret

  • God utveckling med kunder inom skogsindustrin
  • Samarbete med Huawei påbörjades för att utveckla avancerade ljussystem för "Smart Cities"
  • Samarbetet med ISAP (US) och av agri-sektorn har pausats
  • Nyemission om 26 MSEK genomfördes hösten 2021

Väsentliga händelser efter perioden

Meltron undertecknade ett Memorandum of Understanding med Sultanatet av Oman enligt vilket Meltron skall erhålla beställningar på projekt för ca 2 MEUR och förbinder sig att sätta upp en sammansättningsenhet i Oman.
Efter en låg orderingång under H1 ökade beställningarna till Meltron markant under januari 2022 och uppgick till ca 1,6 MSEK, inkl första beställning för Metsä Group's nya massabruk i Kemi, det största industriprojektet i Finland någonsin.

VD sammanfattar

Vi har intensifierat våra aktiviteter för direktförsäljning, främst mot industrikunder i Finland, och gjort framsteg med flera stora kunder i skogsindustrin med ett antal mindre följdbeställningar. Försäljningen under första halvåret (juli-december 2021) har dock varit svag, försäljningen var 1,4 MSEK och utgående orderbok 500 kSEK. Emellertid har vi bara under januari 2022 fått beställningar på 1,6 MSEK, oftast som resultat av en dialog under lång tid med våra kunder. Vi har en betydande mängd utestående offerter och aktiva diskussioner med viktiga kunder, så vi förväntar oss mera i närtid.

Vi har också utvidgat vårt marknadsarbete med samarbeten och utveckling av partnerskap. Ett sådant partnerskap har vi överenskommit med Huawei om rörande 'Smart Cities' som gäller system för övervakning och styrning av städers infrastruktur för gator och trafik, trygghet och säkerhet, luftkvalitet och andra miljöparametrar liksom även belysning baserat på utvecklingen av IoT (Internet of Things). Den basala utvecklingen av styrteknik för våra belysningssystem har gjorts. Ett första pilot- och demoprojekt har börjat utvecklas i Finland.

Vi har upprätthållit våra aktiviteter i Oman, som började 2018, och stärkt partnerskapet med Capital Construction, CCCP. I samband med ett officiellt besök av Finlands handelsminister undertecknade vi ett Memorandum of Understanding med Sultanatet av Oman för initiala projekt, företrädesvis vår vägbelysning, för 2 MEUR som skall följas av en sammansättningsfabrik i Oman. Detta sätter oss i ett bra läge för göra konkreta affärer i närtid.

Den större beställning från ett ledande globalt läkemedelsbolag, som vi rapporterat tidigare och som installerades förra året, har nu utvärderats av kunden som är mycket nöjd med resultatet och med ljuskvaliteteten. Samarbetet med ISAP i USA har pausats under pandemin och det är osäkert om det kommer att återupptas. Agri-segment med belysning för djurstallar, speciellt mjölkkor, har varit mindre framgångsrikt under pandemin och kommer sannolikt avvecklas. Vi kommer nu att fokusera på vår vägbelysning och våra industrisegment för att få maximal utväxling på vår nuvarande position.

I oktober-november genomförde vi en garanterad företrädesemission om 26 MSEK. Nettolikviden om 19,8 MSEK har i stor utsträckning använts för återbetalning av brygglån, andra lån och leverantörsskulder, för inköp av strategiska komponenter och för marknadsföring. Likviditeten är fortsatt ansträngd och för att förbättra läget har vi initierat ett program för kostnadssänkningar för att reducera de fasta kostnaderna med 6 MSEK på årsbasis. Reduktionerna kommer att vara fullt implementerade vid utgången av första kvartalet 2022. Ytterligare finansiering kommer att krävas.

Styrelsen beslutade I november att genomföra ändringar i ledningen. Rekryteringen av en ny VD inleddes omedelbart och vi kunde nyligen offentliggöra att Stefan Kåla tillträder som ny VD 1 mars.

Med dessa förändringar och utvecklingen på sista tiden är vi väl positionerade att ta nästa steg, förstärka vår försäljning och utveckla Meltron till en stark nischspelare i belysning för tuffa miljöer.

Stockholm, februari 2022
Göran Lundgren, t f VD
Meltron AB

Information om verksamheten

Meltron utvecklar, tillverkar och säljer LED lampor baserat på ett antal patent inom elektronik, optik och linjära drivdon för användning inom kritisk infrastruktur och krävande industriella miljöer.

Intäkter

Meltrons intäkter under räkenskapsårets första halvår hämmades till en del av pandemi-restriktionerna, som försvårade marknadsförings- och försäljningsaktiviteter mot nya kunder, och till en del av förlängda leveranstider för nyckelkomponenter. Intäkterna sjönk med 46 % och var 1,4 MSEK (2,7).

Rörelseresultat och nettoförlust

Koncernens rörelseresultat blev -18,6 MSEK. Resultatet belastades med en nedskrivning av IPR för teknik relaterad till belysning för djurstallar om -5,8 MSEK, ökade komponentkostnader och vissa utvecklingskostnader för integration av belysning inom samarbetet med Huawei och 'Smart Cities'. Nettoförlusten var -19,2 MSEK (-14,1).

Balansräkning

Under perioden genomförde Meltron en företrädesemission om 26 MSEK, som innebar en konsoliderad soliditet om 73% vid periodens slut. Meltrons styrelse beslutade att skriva ner värdet på patent och IPR relaterade till tekniken för belysning för djurstallar och Dairy Light produkterna, eftersom den verksamheten sannolikt kommer att avyttras eller avvecklas. Nedskrivningen var -5,8 MSEK. Balansomslutningen reducerades från 30,0 MSEK till 18,9 MSEK.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Leveranskedjor:

Leveranstiderna för viktiga elektroniska komponenter har varit fortsatt långa även om situationen förbättrats något. Svårigheter att få fram komponenter i rimlig tid kommer att påverka Meltrons intäktsgenerering negativt och prishöjningar kan komma att påverka bruttomarginalen negativt. Vi bedömer att den globala leveranssituationen stabiliseras under räkenskapsåret.

Likviditetsrisker:

Trots en fullt genomförd företrädesemission är Meltrons likviditet ansträngd. Försäljningen under första halvåret var begränsad och de fasta kostnaderna fortsatt höga bl a genom de fortsatta utvecklingsinsatserna. Ett åtgärdsprogram är under genomförande för att sänka kostnaderna med 6 MSEK på årsbasis och kommer att ha full effekt från och med andra kvartalet. Meltron kommer att behöva arrangera ytterligare finansiering under närmaste halvåret för att fortsatt fokuserad verksamhet. Med en klar förbättring av försäljningen i närtid samt en konkretisering av genombrottet i Oman ser vi goda möjligheter till positivt utfall för finansiering.

Corona:

Coronapandemin har fortsatt att påverka vår verksamhet negativt, i första hand marknadsföring och försäljning genom att tillträdet till nya och gamla kunders anläggningar har varit mycket begränsat. Detta har begränsat möjligheterna till fysiska möten som hämmat möjligheterna att få nya kunder.

Granskning

Delårsrapporten har granskats översiktligt av bolagets revisor. Revisorn påpekar att bolaget i balansräkningen för koncernen redovisar immateriella tillgångar till ett belopp om cirka 7,3 milj kr (i dotterbolaget Meltron Oy), huvudsakligen patent, som han inte kan bedöma värdet av. Bolaget motiverar denna värdering med att en övervägande del av bolagets försäljning vilar på bolagets teknik och att bolaget räknar med en successivt ökande försäljning av dessa produkter.

Revisorn pekar vidare på värderingen av det finska dotterbolaget är cirka 46 milj kr samt fordringar om 12,9 milj kr och att han inte kan bedöma värdet av detta. Bolaget och styrelsen motiverar denna värdering med att den helt övervägande delen av framtida intäkter förväntas komma från denna verksamhet baserat på en väl upparbetad bas av stora, välkända företag med betydande köpkraft, på en omfattande utestående offertportfölj och på en förhållandevis stor orderingång i början av 2022, som klart överstiger första halva räkenskapsårets försäljning.

Revisorn påpekar vidare att bolagets likviditet är ansträngd och att ytterligare finansiering kommer att krävas. Bolaget har inlett sådana diskussioner och redan erhållit erbjudanden om erforderlig finansiering.

För mera detaljer och information om bolagets ekonomiska ställning hänvisas till halvårsrapporten samt revisorns rapport, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.meltron.com.

Redovisningsprinciper

Vid upprättandet av denna rapport har Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpats.

Nästa rapport

Meltron kommer 2022-08-26 att redovisa räkenskapsåret 2021-07-01-2022-06-30.

Rapporten publiceras på www.meltron.com.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, t f VD, Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; [email protected]
Mikko Sola, CFO, Meltron AB, tel: +358 40 566 5335; [email protected]

Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm.
Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki, Finland

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2022-02-18 kl 14:35.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040