REGMAR

Delårsbokslut för Meltron AB (publ), 556988-9834 Perioden 2019-05-01-2019-12-31

Flerårsöversikt (Koncern)

2019/2020

2019/2020

Tkr, om inte annat anges

sept-dec

sept-okt

Nettoomsättning

1 935

1 087

Rörelseresultat

-12 732

-3 595

Resultat efter finansiella poster

-14 198

-3 744

Balansomslutning

25 530

30 698

Eget kapital

14 714

-17

Resultat per aktie, kr

-0,3

-0,1

Soliditet %

57,6%

-0,1%

Antal aktier vid periodens slut

132 587 175

93 951 086

Pågående registrering av aktier

-

-

Genomsnittligt antal aktier

44 861 866

26 697 914

Aktiekurs på balansdagen, kr

0,6

0,9

Antal anställda, årsmedeltal

11

11

Antal anställda, vid periodens slut

11

11

Definitioner nyckeltal:

Rörelseresultat:
Resultat före finansnetto
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Resultat per aktie:
Periodens resultat i relation till genomsnittligt antalet aktier under perioden
Soliditet:
Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen.
Genomsnittligt antal aktier:
Genomsnitt av antal aktier vid periodens utgång

Meltron Oy förvärvades 2019-08-31, därför redovisas siffror för koncernen för perioden september till december 2019. Jämförelsetal för moderbolaget Meltron AB (publ) redovisas i delårsrapporten. I samband med förvärvet ändrades bolagets räkenskapsår till juli-juni varför innevarande räkenskapsår omfattar perioden 2019-05-01-2020-06-30.

Väsentliga händelser under delårsperioden

Efter godkännande av Meltron AB (dåvarande A Uni-light LED AB) årsstämma 2019-08-20 genomfördes förvärvet av Meltron Oy 2019-08-31 varvid Meltron Oy blev helägt dotterbolag till Meltron AB. Transaktionen gjordes till en värdering av Meltron AB till 800 k€ och Meltron Oy till 5 M€ och till en kurs av 0,65 kr/aktie i Meltron AB. Eftersom Meltron Oy värderades väsentligt högre och dess ägare blev dominerande ägare i 'det nya Meltron AB' har transaktionen hanterats som ett 'omvänt förvärv'.

Som en del av förvärvet av och sammanslagningen med Meltron Oy beslutade styrelsen för Meltron AB, i enlighet med mandat från årsstämman, om en företrädesemission om drygt 15 MSEK med en ytterligare övertilldelning om ca 5 MSEK. Emissionen genomfördes under november med stort intresse. Genom att styrelsen redan innan emission startade hade säkrat betydande förtida teckningsförbindelser blev den samlade teckningen 24 MSEK. Styrelsen beslutade därför att, i kraft av årsstämmans mandat, utöka övertilldelningen till 8,8 MSEK och därigenom ge full tilldelning till samtliga tecknare. I en särskild emission tilldelades bolagets finansiella rådgivare G&W Fondkommission ca 1,5 milj aktier som kvittning för en del av sitt arvode. De sammanlagda kostnaderna för emissionen (arvoden, garantikostnader, räntor, prospekt, tryck- och distributionskostnader, mm) uppgår till ca 5 MSEK och belastar perioden.

Efter registrering av samtliga emissioner hos Bolagsverket har bolaget nu 132 587 715 st aktier och 37 097 629 st utestående teckningsoptioner (TO3) med lösen 2020-05-02-2020-05-29. Det registrerade aktiekapitalet är 33 146 793,75 kr.

Verksamheterna i Meltron AB och Meltron Oy är helt integrerade och bedrivs i en organisation. Försäljningen under perioden september-december om sammantaget 1,9 Mkr, varav knappt hälften under perioden november-december, har varit relativt begränsad och skett endast i Sverige avseende djurstallsbelysning och i Finland avseende industribelysning. I Sverige har försäljningen delvis avsett en ny och enklare teknisk lösning för djurstallar, som bygger på direkt likströmsmatning till lamporna. Detta ger ett mycket bra ljus och de första indikationerna är att detta ger positiva effekter på djuren med ökad mjölkproduktion som resultat. Kunderna har indikerat stark vilja till ytterligare beställningar.

Installationerna i Finland avser dels stora öppna ytor på industrier och hamnar, där Meltrons lampor ger ett mycket bra och jämnt fördelat ljus, dels underhålls- och serviceanläggningar där vatten under tryck ställer krav på täthet. I Österrike har de tidigare sålda anläggningarna tagits i drift med gott resultat och vår distributör har utökat sina aktiviteter och är bl a drivande i en inköpsorganisation för små och medelstora lantbrukare. Pågående certifiering av en förbättrad version av lamporna för djurstallar är ett kvalitetskrav från framförallt den tyska marknaden. Denna avslutas under första kvartalet 2020.

Under perioden har ett viktigt samarbets- och JV-avtal träffats med Industrial Security Alliance Partners i USA, som är verksamt inom övervakning och säkerhet och har bl a utvecklat avancerade kamerasystem med hög upplösning. ISAP avser integrera sina övervakningssystem i Meltrons belysningssystem, fr a 'street lights', både för den amerikanska marknaden och för andra marknader. Samarbetet utvecklas väl. ISAP har verksamhet i Mellanöstern och numera även i Oman.

Bolagets produktion sker i Kina vad avser djurstallsbelysning och vissa övriga produkter samt i Finland och i någon mån Estland vad avser industri- och vägbelysning. En översyn av Bolagets produktions- och outsourcing-strategi har påbörjats för att optimera den samlade produktionen. Bolaget har under perioden investerat ca 2 MSEK i en specialanpassad maskin för montering av lampor med mycket höga täthetskrav. Maskinen har utvecklats i Finland för Bolagets räkning.

Under perioden har, förutom kostnaderna för emissionen och nämnda maskininvestering, kostnader tagits för inköp av handelsvaror (färdiga produkter). Personalkostnaderna har ökat något genom att viss personal övergått från konsultförhållande till anställning.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut

Bolaget har i januari 2020 träffat överenskommelse en större investerare, som deltog i emissionen, om ett omedelbart brygglån om 7 MSEK, som löses genom kvittning mot aktier i samband med att löptiden för teckningsoptionerna avslutas i maj 2020. Kvittningen kommer att ske mot ett aktiepris som är det lägre av optionskursen (0,85 SEK/aktie) och genomsnittskursen för aktien under låneperioden. Likviditeten fram till och bortom lösentiden för teckningsoptionerna är därmed säkerställd.

Granskning

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

För mera detaljer och information om bolagets ekonomiska ställning hänvisas till delårsrapporten, som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.meltron.com och investerarsidan http://investor.uni-lightled.com/

Nästa rapport

Eftersom innevarande räkenskapsår är förlängt till perioden maj 2019 - juni 2020 (14 månader) kommer nästa rapport att avse perioden maj 2019 - dec 2019 och lämnas 26 augusti 2020.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040

Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mer på www.meltron.com

www.meltron.fi

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-02-21 kl 08:30 CET,

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040