REGMAR

Bokslutskommuniké för perioden 2020-07-01 - 2021-06-30

Halvåret

 • Nettoomsättningen ökade till 3,0 MSEK (1,2)
 • Bruttomarginalen förbättrades starkt från -18% till 8%
 • Rörelsekostnader, inkl avskrivningar, uppgick till -14,2 MSEK (-9,8)
 • Rörelseförlusten ökade till -11,1 MSEK (-8,4)
 • Nettoresultatet var -11,3 MSEK (-9,0)
 • Kassaflödet från rörelsen var -6,1 MSEK (-1,3)

Helaåret

 • Nettoomsättningen ökade till 5,7 MSEK (3,2)
 • Bruttomarginalen förbättrades starkt från -29% till 21%
 • Rörelsekostnader, inkl avskrivningar, uppgick till -27,6 MSEK (-21,4)
 • Rörelseförlusten ökade något till -21,7 MSEK (-21,1)
 • Nettoresultatet var -25,3 MSEK (-23,2)
 • Kassaflödet från rörelsen var -14,4 MSEK (-28,6)

Väsentliga händelser under halvåret

 • Ordern från globalt läkemedelsbolag levererades enligt plan
 • Första större beställning på vägbelysning erhållen och levererad till Metsä Group
 • Rekordstor försäljnings pipe line på 82 MSEK

Väsentliga händelser under året

 • Genombrottsorder från globalt läkemedelsbolag
 • Framgångsrik emission om 32 MSEK hösten 2020
 • Följdbeställningar från industrikunder konsoliderar försäljningen
 • Försäljningsstrategin inriktas på partnerskap med globala partners

Väsentliga händelser efter årets slut

Fortsatt finansiering säkrad: styrelsen beslutade att initiera och förbereda en företrädesemission om 26 MSEK i oktober 2021 för att säkra fortsatt drift. G&W Fondkommission har syndikerat en botten-och en toppgaranti om tillsammans 100% av emissionsbeloppet, vilket säkerställer emissionen. Emissionen förutsätter ändringar i aktiekapital och andra godkännanden vid årsstämman 2021-10-01 och kommer sedan att genomföras 6-20 oktober 2021. Emissionen gör det möjligt för Meltron att satsa vidare på tillväxt, utveckling och ger rörelsekapital, inkl återbetalning av kortsiktiga lån.

VD har ordet

Meltron har under senaste halvåret fördjupat relationerna med viktiga kunder och samarbetspartners trots ett tufft affärsklimat. Vår försäljning ökade på årsbasis med 51 % och vi hade kunna växa snabbare utan de restriktioner som coronapandemin medfört och de begränsningar och förseningar i leveranskedjorna som inträffat mot slutet av perioden. Återstarten av den globala ekonomin har förvisso orsakat problem i förlängda leveranstider för allt från specialplaster till elektronikkomponenter. I början av 2021 beslutade vi att göra visa strategiska inköp för att förebygga en del av problemen. Vi bedömer att leveransbegränsningarna är ett problem på medellång sikt.

I ljuset av återstarten av ekonomin har vi åter engagerat oss I ett antal större project, inte minst I Mellanöstern, där vår pipe line är rekordstor. En viktig factor I att bygga intäkter är fortsatta och upprepade beställningar från flera stora industrikunder, som visar att perioden med långa test av våra produkter och lösningar är över och visar på ett erkännande av vår höga kvalitet. Vi räknar med en stadig tillväxt I dessa kundrelationer under det kommande året.

Vidare har Meltron gjort en noggrann granskning och 'fine'tuning' av vår strategi, I vilken alla medarbetare deltagit. Det har lett till två förändringar. För det första har vi skiftat vårt utvecklingsarbete från att skapa helt nya lösningar till att förbättra och konsolidera våra nuvarande lösningar för ett antal viktiga tillämpningar. Det kommer att sänka våra engångskostnader I samband med project och låta vår organisation fokusera på atts kapa försäljning och erbjuda bra ljuslösningar till våra kunder.

För det andra har vår översyn lett till en fokusering på att också sälja genom partnerskap. Även om vi avser att behålla och förstärka vår direktförsäljning för att fördjupa kontakten direkt med slutkunderna så räknar vi med att partnerskapen på sikt kommer generera betydande försäljning och tillväxt framöver. Centralt i denna strategi är tre multi-nationella partnerskap som är under utveckling. Vi är i långt gångna förhandlingar med en partner för våra explosionssäkra ATEX produkter; för våra produkter inom väg- och platsbelysning förhandlar vi med en global partner som avser integrera våra lösningar I sina Smart City koncept; och, slutligen, förhandlar vi med en välkänd global aktör om partnerskap för industriella belysningslösningar. Förutom etablerade kundnätverk och försäljningskanaler tillför alla partners olika styr- och kontrollsystem, som förstärker det samlade erbjudandet och gör att Meltron kan tillhandahålla "more than just light".

Dessa partnerskap har hittills varit den felande pusselbiten I vår försäljning. Vi har tekniskt starka och erkända ljuslösningar, men vi har saknar kanaler för att skala upp I tillräcklig omfattning. Direkt kundkontakt kommer fortfarande vara viktig för att vidareutveckla produkterna och lösningarna medan vi räknar med att större volymer och uppskalning, och därigenom lönsamhet, skall uppnås I nära samarbete med dessa partners. Vi ser därför framtiden an med tillförsikt och räknar med kommersiella genombrott under det kommande året.

Stockholm, Augusti 2021
Ville Sistonen, VD
Meltron AB

Resultatdisposition, offentliggörande, mm

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital om -23,913,041 balanseras I ny räkning. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Årsredovisningen kommer att publiceras 2021-09-07 tillsammans med revisorsberättelsen. Den kommer att finnas tillgänglig på bolagets web-sida, www.meltron.com och https://investor.meltron.com/.

Årsstämman kommer att hållas 2021-10-01 I Stockholm.

Meltron's halvårsrapport för perioden 1 juli -31 dec 2021 publiceras 2022-02-18 (preliminärt). Rapporten publiceras på www.meltron.com

För ytterligare information kontakta:

Ville Sistonen, CEO Meltron AB, tel: +358 40 746 4781; [email protected]
Mikko Sola, CFO Meltron AB, tel: +358 40 566 5335; [email protected]

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 2021-08-30 kl 08:45.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040