A Uni-Light LED har genomfört en fulltecknad spridningsemission inför planerad listning vid NGM Nordic MTF

Styrelsen i A Uni-light LED AB har efter teckningstidens utgång beslutat om tilldelning i nyemission som innebär ianspråktagande av det fulla nyemissionsbeloppet om ca 13 Mkr. Totalt emitteras därmed ca 1 645 570 st aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner, vilka utges utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen fastställdes till 7,90 kr per aktie. Spridningsemissionen beslutades med stöd av bemyndigande enligt tidigare bolagsstämma och teckningsperioden var mellan 2 juni och 13 juni. Utfallet av emissionen, vilken tecknades till 100 % inklusive tilldelning till garantikonsortiet om ca 29,6%, innebär att A Uni-light LED AB kan genomföra planen med framför allt utökade satsningar i försäljning och utveckling.

"Det är glädjande att emissionen om 13 Mkr kunnat genomföras. Vi hälsar de nya ca 500 aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen välkomna. Vi är mycket nöjda med att så många investerare ser en potential i bolaget. A Uni-light LED har på senare tid bl.a. erhållit order som innebär genombrott samt betydande tillväxtmöjligheter. Listningsprocessen på NGM Nordic MTF fortsätter med sikte på första listningsdag i mitten av juli 2016", säger A Uni-light LED:s VD Björn Naumburg.

Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till ca 3 679 890 st och Bolaget tillförs ca 13,0 Mkr före emissionskostnader. Ca 300 000 units kommer preliminärt att emitteras därutöver till de garanter som väljer kvittning som ersättning. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats.

Avräkningsnotor har tillsänts samtliga tecknare där tilldelat belopp och anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, att erhålla aktierna och teckningsoptionerna levererade till angiven depå eller VP-konto.

G&W Fondkommission har agerat som bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått G&W med legal Due Diligence och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.

A Uni-light LED AB:s utsedda Mentor vid planerad listning är G&W Fondkommission.

Stockholm den 17 juni 2016

För ytterligare information se A Uni-light LED ABs hemsida:
www.uni-lightled.com eller kontakta VD Björn Naumburg, [email protected]

Om A Uni-light LED AB:
Uni-Light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040