A Uni-Light LED AB har säkerställt en garanti upp till ca 80 % av företrädesemission om ca 4,5 Mkr

Styrelsen i A Uni-light LED AB har för avsikt att besluta om en företrädesemission om ca 4,5 Mkr, villkorad av bolagsstämmas godkännande, innebärande utgivande av nya aktier där tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya till kursen 80 öre per aktie. Emissionens teckningstid är planerad till efter sommaren, tentativt under september 2018. Emissionen genomförs dels för att stärka balansräkningen men också för att ta tillvara på de goda möjligheter som bolaget står inför med en god offertstock inom flera olika industrier samt bland annat ett genombrott i Kina med en första installation på en gård med 2000 djur.

Inför denna transaktion har ett garantikonsortium syndikerats av G&W Fondkommission, vilket innebär att emissionen är garanterad upp till ca 80 %. Inför att emissionslikviden kan lyftas ämnar Bolaget att uppta en bryggfinansiering om ca 300 Tkr. Emissionslikvid upp till den garanterade nivån täcker fortsatt drift av bolaget mer än 12 månader. Bolaget har i dagsläget sänkt kostnaderna (bolagets burnrate) från ca 450 000 SEK per månad till ca 200 000 SEK. Den kommande bolagsstämman kommer förutom godkännande av det förestående emissionsbeslutet också att föreslås besluta att höja gränserna för aktiekapitalet och antalet utestående aktier. Styrelsen avser att återkomma med ett emissionsbeslut inom närtid där exakta villkor och tidsplan framgår, samt en separat kallelse till bolagsstämma.

G&W Fondkommission agerar som bolagets finansiella rådgivare i den förestående transaktionen.  

Stockholm den 18 juni 2018

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46-70 467 4040; [email protected]

A Uni-light LED AB, Tegeluddsvägen 31 (plan 4), 115 41 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 08:30 CET. 

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Läs mer på www.uni-lightled.com


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040