Kommuniké från Swedavias årsstämma 2016

Swedavias årsstämma avhölls den 28 april 2016 på Clarion Hotel Arlanda Airport intill Stockholm Arlanda Airport. Stämman valde Åke Svensson som ny styrelseledamot samt styrelseordförande. I övrigt omvaldes styrelsens ledamöter. Därutöver fastställde årsstämman resultat- och balansräkningar för 2015, beslutade om utdelning och beviljade styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet. Även i övrigt beslutade stämman i enlighet med förslagen.

Val av styrelse och revisor
Stämman följde nomineringsbeslutet och omvalde ledamöterna Karin Apelman, Lars Backemar, Anna Elgh, Adine Grate Axén, Lottie Knutson, Lotta Mellström, Lars Mydland och Lottie Svedenstedt. Vid årsstämman valdes Åke Svensson till ny styrelseledamot och ersatte avgående styrelseledamot Ingemar Skogö. Åke Svensson valdes till styrelsens ordförande. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.swedavia.se.

Stämman valde vidare Ernst & Young AB som revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Arvode till styrelse
Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 440 000 kronor till styrelsens ordförande samt 220 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, 35 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott, 25 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott samt 20 000 kronor till övriga ledamöter i bolagets utskott. Undantag från ovan finns för ledamöter som är anställda i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentanter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna tillämpar de principer som fastställts av regeringen i "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" (2009-04-20) och eftersträvar ersättningar som är konkurrenskraftiga, takbestämda, rimliga och ändamålsenliga.

Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,161 SEK per aktie till ett sammanlagt belopp om 232 065 887 SEK.

Informationen är sådan som Swedavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 16.30 den 28 april 2016.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter nära 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 800 medarbetare.


Om Swedavia

Vi ska tillsammans med partners skapa mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. 

Webbplats
www.swedavia.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Swedavia via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn SWEDA-102-O2 ISIN-kod SE0005035649