Kommuniké från Swedavias årsstämma 2015

Swedavias årsstämma avhölls den 29 april 2015 på Radisson Blu SkyCity Hotell på Stockholm Arlanda Airport. Stämman omvalde styrelsen med två nya ledamöter, fastställde resultat- och balansräkningar för 2014, beslutade om utdelning och beviljade styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet. Även i övrigt beslutade stämman i enlighet med förslagen.

Val av styrelse och revisor
Stämman följde nomineringsbeslutet och omvalde ledamöterna Karin Apelman, Lars Backemar, Anna Elgh, Adine Grate Axén, Lars Mydland, Ingemar Skogö och Lottie Svedenstedt. Vid årsstämman valdes Lottie Knutson och Lotta Mellström till nya styrelseledamöter och ersatte de avgående styrelseledamöterna Hans Jeppsson och Jenny Lahrin. Ingemar Skogö valdes till styrelsens ordförande. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.swedavia.se.

Stämman valde vidare Ernst & Young AB som revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Arvode till styrelse
Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 440 000 kronor till styrelsens ordförande samt 220 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, 35 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott, 25 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott samt 20 000 kronor till övriga ledamöter i bolagets utskott.

Undantag från ovan finns för ledamöter som är anställda i Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentanter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna tillämpar de principer som fastställts av regeringen i "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" (2009-04-20) och eftersträvar ersättningar som är konkurrenskraftiga, takbestämda, rimliga och ändamålsenliga.

Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,16 SEK per aktie till ett sammanlagt belopp om 230 624 484 SEK.

Informationen är sådan som Swedavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 16:00 den 29 april 2015.

2015-04-29

Om Swedavia
Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.


Om Swedavia

Vi ska tillsammans med partners skapa mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. 

Webbplats
www.swedavia.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Swedavia via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn SWEDA-102-O2 ISIN-kod SE0005035649