Kallelse till årsstämma i Swedavia 2017

Härmed kallas till årsstämma i Swedavia AB, 556797-0818

Tid: Torsdagen den 27 april 2017, kl. 14.00

Plats: Stockholm Arlanda Airport, Clarion Hotel, Tornvägen 2, Lokal: Los Angeles, plan 2

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till [email protected] eller via post till: Swedavia AB (publ), Att. Pia Sandström, 190 45 Stockholm-Arlanda och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

5. Val av en eller två justerare

6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

9. Framläggande av

   a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning

   b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse,

   c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

10. Redogörelse för det gångna årets arbete

   a) anförande av styrelsens ordförande,

   b) anförande av verkställande direktören, och

   c) anförande av bolagets revisor

11. Beslut om

   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

   c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

   a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Swedavia AB med dotterföretag,

   b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedavia AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt

   c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18. Beslut om antalet revisorer

19. Beslut om arvode till revisor

20. Val av revisor

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

22. Övrigt

23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Åke Svensson väljs till ordförande vid stämman.

11. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 3 466 807 219 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

- till aktieägaren utdelas kronor 143 001 594

- överförs till ny räkning kronor 3 323 805 625

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0,09921 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 11 maj 2017. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade den 28 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till i sak oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta.

16. Arvoden till styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 440.000 kronor till styrelsens ordförande och med 220.000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom Revisonsutskottet ska arvode om 35.000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20.000 kronor till ledamot.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom Ersättningsutskottet ska arvode om 25.000 kronor utgå till utskottets ordförande och 20.000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Åke Svensson, Lars Backemar, Adine Grate Axén, Lottie Knutson, Lotta Mellström, Lars Mydland och Lottie Svedenstedt samt nyval av Mikael Norman.

Aktieägaren föreslår att Åke Svensson ska väljas till ordförande i styrelsen.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2018.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Swedavia AB, Versailles, Flygvägen 10, 190 45 Stockholm-Arlanda, från och med den 31 mars 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.swedavia.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.swedavia.se.

Stockholm-Arlanda den 28 mars 2017

Swedavia AB
STYRELSEN


Om Swedavia

Vi ska tillsammans med partners skapa mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. 

Webbplats
www.swedavia.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Swedavia via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn SWEDA-102-O2 ISIN-kod SE0005035649