Historiska framgångar gynnar svensk tillgänglighet

Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade under årets andra kvartal med fyra procent. Swedavias nettoomsättning ökade samtidigt till 1 431 MSEK (1 382) och rörelseresultatet uppgick till 1 158 MSEK (714).

- Parallellt med en stark resenärstillväxt har Swedavia stärkt flygplatsernas konkurrenskraft liksom deras förmåga att möta den långsiktiga efterfrågan på flygförbindelser. Det positiva beskedet avseende miljötillståndet för Stockholm Arlanda Airport samt den fastighetsförsäljning som nu slutförts innebär att våra aviserade investeringar fullföljs fullt ut till gagn för svensk tillväxt, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

En stark trafikutveckling under det andra kvartalet innebär att Swedavias omsättning ökat till 1 431 MSEK (1 382). Periodens rörelseresultat uppgick till 1 158 MSEK (714) och avkastning på operativt kapital motsvarande 14,7 procent (10,8). En viktig förklaring till resultatet är den fastighetsförsäljning som slutfördes den 30 juni 2015 vilken innebar en realisationsvinst om 820 MSEK inom koncernen.

I maj beslutade Högsta domstolen att inte meddela prövningstillstånd i fråga om det överklagade nya miljötillståndet för Stockholm Arlanda Airport. Beslutet medför att Mark- och miljööverdomstolens dom från november 2014 ligger fast och att flygplatsen, efter tjugo år långa diskussioner, nu har ett miljötillstånd som innebär att flygplatsen kan fortsätta utvecklas och möta Sveriges ökade behov av framförallt utrikes flygförbindelser. Beslutet var därmed också en viktig grundförutsättning i utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport till Skandinaviens ledande flygplats. Under perioden har även Göteborg Landvetter Airport fått ett nytt miljötillstånd. Detta innebär att flygplatsen kan fortsätta utvecklas och möta regionens behov av flygförbindelser.

Informationen är sådan som Swedavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 09:00 den 14 augusti 2015.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2015-08-14

Om Swedavia
Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.


Om Swedavia

Vi ska tillsammans med partners skapa mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. 

Webbplats
www.swedavia.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Swedavia via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn SWEDA-102-O2 ISIN-kod SE0005035649