Kommuniké från extra bolagsstämma

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 19 december 2019. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, fatta beslut som kan innebära en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 2 166 883,27 kronor genom emission av högst 45 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Val av styrelseledamot

Stämman beslöt att välja Stefan Hansson till ny ledamot efter Thomas Vinell som avgår ur styrelsen, samt att arvode till Stefan Hansson ska utgå med ett belopp motsvarande 75 % av ett (1) prisbasbelopp.

Stefan Hansson, född 1966, har en lång karriär inom finansbranschen bakom sig, bland annat som aktieanalytiker på Enskilda Securities och medgrundare till ABG Securities (nu AGB Sundal Collier). Stefan har bland annat även varit investeringsansvarig på Biolin Medical och VD för Nyx Security AB. Efter att avyttrat Nyx Security 2011, arbetar han huvudsakligen med egna investeringar.

Stämman beslöt vidare att välja styrelseledamot Karl Samuelsson till styrelsens ordförande.

För mer information, kontakta:

Vd Jonas Wiwen-Nilsson, epost [email protected]

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 65 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i maj 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)


Om Realtid Media

Webbplats
www.realtidmedia.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Realtid Media via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Maria Pellborn VD [email protected] 0703877710