KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma kl 10 fredagen den 3 september 2021. Bolagsstämman äger rum med adress c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 augusti 2021, och
 • dels senast torsdagen den 2 september 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 30 augusti 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.realtidmedia.se

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av ny kontrollbalansräkning
 7. Beslut om bolaget ska gå i likvidation eller om bolagets verksamhet ska drivas vidare
 8. Beslut om ändring av bolagsordning
 9. Beslut om godkännande av styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) beslutad av styrelsen den 21 juli 2021.
 10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 och 7 - Framläggande av kontrollbalansräkning samt beslut om bolaget ska gå i likvidation eller om bolagets verksamhet ska drivas vidare

Med anledning av att det fanns skäl att anta att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet, upprättade styrelsen en kontrollbalansräkning per den 24 november 2020. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget kapital var negativt. Vid bolagsstämma den 5 januari 2021 (den s.k. första kontrollstämman) beslutade stämman om fortsatt drift av bolagets verksamhet, vilket innebär att bolagsstämman inom åtta månader på nytt ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation eller om verksamheten ska drivas vidare (den s.k. andra kontrollstämman). Stämmans beslut ska baseras på en ny kontrollbalansräkning. Denna bolagsstämma utgör den andra kontrollstämman.

Styrelsens primära förslag - fortsatt drift

Styrelsen har upprättat en ny kontrollbalansräkning och låtit den granskas av bolagets revisor. Den nya kontrollbalansräkningen, utvisar att bolagets kapitalbrist är läkt och att det egna kapitalet nu uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Den nya kontrollbalansräkningen finns tillgänglig hos bolaget. Det är således styrelsens uppfattning att det inte längre föreligger någon brist i bolagets egna kapital. Styrelsens primära förslag är därför att den extra bolagsstämman ska besluta att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Styrelsens sekundära förslag - likvidation

Trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare är styrelsen enligt lag skyldigt att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation, vilket ska föreläggas bolagsstämman. Följaktligen är styrelsens sekundära förslag att stämman beslutar att bolaget ska träda i likvidation (dvs. om bolagsstämman inte beslutar att bolagets verksamhet ska drivas vidare enligt det primära förslaget ovan).

Skulle bolagsstämman besluta att bolaget ska träda i likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Dagen för skifte av bolagets återstående tillgångar beräknas kunna infalla tidigast omkring sex månader efter att Bolagsverket utsett en likvidator. Något skifteslivkid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Punkt 8 - Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedanstående ändring av Bolagets bolagsordning.

§ 4 Aktiekapital ska lyda:

"Aktiekapitalet utgör lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor."

§ 5 Antal aktier ska lyda:

"Antalet aktier skall lägst vara 40 000 000 och högst 160 000 000 stycken."

Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 9 - Beslut om godkännande av styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) beslutad av styrelsen den 21 juli 2021

Styrelsen föreslår att stämman, godkänner styrelsens beslut om riktad emission av högst 3 333 333 units under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande på följande villkor. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Rätt att teckna units tillkommer Camp Jarl AB med högst 2 083 333 units, Hemming Invest AB med högst 416 667 units och Great Ventures & Consulting GVC AB med högst 833 333 units. Teckningskursen är 0,30 kronor per unit. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tidseffektivt säkerställa ett potentiellt tillgodoseende av bolagets finansieringsbehov som såväl kortsiktigt som långsiktigt förväntas ge ett positivt utfall såväl för bolaget som för dess aktieägare. Dessutom är det enligt bolagets mening positivt att få in dessa större och strategiskt viktiga investerare som ägare i bolaget.

Teckning av units med stöd av uniträtter har skett genom samtidig kontant betalning under perioden den 15 juli 2021 till och med den 15 augusti 2021. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 0,40 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 augusti - 31 augusti 2022. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 51 085,386279 kronor genom utgivande av högst 3 333 333 aktier. Förslaget medför vidare att högst 3 333 333 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 1 666 665 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 25 542,670151 kronor.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.realtidmedia.se och på Bolagets kontor med adress c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm samt på Bolagets webbplats, www.realtidmedia.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

__________________

Stockholm i augusti 2021

Realtid Media AB (publ)

Styrelsen


Om Realtid Media

Webbplats
www.realtidmedia.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Realtid Media via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Maria Pellborn VD [email protected] 0703877710