Kallelse till årsstämma i Realtid Media AB

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 (" Bolaget ") kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2017 kl 14.00 i Bolagets lokaler på Gyllenstiernsgatan 12 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 22 juni 2017, och
  • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 juni 2017, till adress Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm med angivande av "Bolagsstämma" eller via e-post till: [email protected].

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 22 juni 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis (ej äldre än 6 månader) bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragningen av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Beslut
   a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
   b) om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   c) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer;
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
11. Beslut om ändring av bolagsordning;
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen;
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 8 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer;

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och inga suppleanter, samt att en revisor utan revisorssuppleant ska väljas.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

Styrelsen föreslår att ett arvode om ett (1) konsumentprisbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 75 procent av ett (1) konsumentprisbasbelopp ska utgå till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

Styrelsen föreslår omval av Thomas Vinell som styrelseordförande, av Jonas Wiwen-Nilsson och Karl Samuelsson som styrelseledamöter. Styrelsen föreslår omval av befintlig revisor.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningen skall justeras så att § 5 ändras på så sätt att: "Antalet aktier skall lägst vara 5 000 000 och högst 20 000 000 stycken." ersätts med: "Antalet aktier skall lägst vara 7 000 000 och högst 28 000 000 stycken.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 250 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm senast två veckor före stämman, dvs. senast torsdagen den 15 juni 2017. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i juni 2017
Realtid Media AB
Styrelsen


Om Realtid Media

Webbplats
www.realtidmedia.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Realtid Media via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Maria Pellborn VD [email protected] 0703877710