REGMAR

Studentbostäder i Sverige presenterar bokslutskommuniké

Studentbostäder i Sverige lämnar ett intensivt 2020 bakom sig. Bolaget har under kvartalet genomfört ett samgående, skapat en ny effektiv organisation och utfört en nyemission om 250 Mkr. Bolaget har avsevärt förbättrat sina nyckeltal, bland annat så har koncernens intäkter ökat från 102,3 Mkr till 150,5 Mkr vilket motsvarar en ökning med cirka 50 procent.

"Jag är stolt över att vi har fått vår nya organisation på plats snabbt efter samgåendet och att vi kunnat rekrytera personer med unik spetskompetens. Det är också glädjande att vi har kunnat förbättra våra nyckeltal, detta arbete fortsätter under 2021.", kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

Under kvartalet har en övertecknad nyemission skett om 250 Mkr till en kurs om 0,09 kronor per aktie, pengarna från nyemissionen skall användas till att slutföra pågående projekt, starta nya projekt samt till förvärv.

"Vi har stora ambitioner för Studentbostäder i Sverige och nu fortsätter vi att ta stora kliv på vår tillväxtresa mot att bli Nordens ledande studentbostadsbolag.", avslutar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

Perioden januari - december 2020[1]

  • Koncernens intäkter uppgick till 150,5 Mkr (102,3).
  • Driftresultatet uppgick till 75,5 Mkr (53,3).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 33,4 Mkr (19,1).
  • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter var 87,7 Mkr (74,7).
  • Resultatet före skatt blev 121,6 Mkr (93,9).

[1] I årets utfall ingår perioden januari - december för koncernen fd Studentbostäder i Sverige AB, nu STUSAB AB samt utfallet fr om förvärvstidpunkt av fd Prime Living-koncernen, dvs fr om december 2020. Jämförelsesiffrorna för föregående år avser fd Studentbostäder i Sverige AB, nu STUSAB AB i sin helhet.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
[email protected]


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission