Kommuniké från extra bolagsstämma i Prime Living

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 24 oktober 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Val av styrelse

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode om 240 000 kronor ska utgå till envar icke anställd styrelseledamot och 360 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd, samt 10 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd, och 20 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 40 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd. Den sammanlagda ersättningen kan därmed uppgå till högst 1 230 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete.

Vidare valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Jonas Andersson, Peter Gustafson, Tobias Lennér och Mikael Wandt till nya styrelseledamöter. Peter Gustafson valdes till ny styrelseordförande. Harald Bengtsson, Håkan Nyberg, Michael Persson, Jan Severa och Ola Wengberg avgick som ledamöter.

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 16:00 den 24 oktober 2018.

För information om de nyvalda ledamöterna hänvisas till Bolagets hemsida, www.primeliving.se/styrelsen 

24 oktober 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Sandén, VD och Koncernchef
+46 708 73 94 96
[email protected]

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission