REGMAR

Plexian har säkerställt lösen av teckningsoptioner om 8,2 MSEK

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har idag erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 8,2 MSEK avseende teckningsoptioner av serie TO 7 ("TO 7"), innebärande att 100 procent av emissionsvolymen i TO 7 är garanterad. 

Antalet TO 7 uppgår till 32 738 976 stycken, varvid varje en (1) TO 7 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,25 SEK under perioden som löper från den 1 februari 2023 till den 15 februari 2023. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 nyttjas för teckning av aktier tillförs Plexian cirka 8,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK.

I syfte att säkerställa nyttjandet av TO 7 har Plexian erhållit teckningsförbindelser om 1,2 MSEK och/eller garantiåtaganden om 7 MSEK från samtliga styrelseledamöter i Bolaget samt VD och vVD samt från ett antal privata investerare motsvarande sammanlagt cirka 8,2 MSEK av emissionsvolymen i TO 7, som därmed är säkerställd till 100 procent. Genom garantiåtagandet förbinder sig garanterna att, i det fall samtliga TO 7 ej nyttjas, teckna det antal aktier som återstår för fullt nyttjande.

För det fall garantiåtagandet aktiveras kommer teckning av aktier i praktiken att ske genom en riktad nyemission efter att nyttjandeperioden för TO 7 har avslutats. Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda nyttjandekursen för TO 7. Den del av den riktade nyemissionen som överstiger styrelsens emissionsbemyndigande kommer att vara villkorad bolagsstämmans godkännande. Samma bolagsstämma kommer även fatta beslut om nyemission av de aktier som tecknas av styrelseledamöter eller anställda i Bolaget i enlighet med Leo-lagen.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För garantiåtagande utgår ersättning motsvarande 18 procent av garanterat belopp. Garanterna äger rätt att välja mellan kontant ersättning och ersättning i form av aktier.

Verkställande direktör Johan Möllerström kommenterar:

"Vi genomför en turnaround av bolaget där en säkerställd kapitalanskaffning via TO7 är central för genomförandet. Med garantiåtagandet är finansiering säkerställd för bolaget där vi har fullt genomslag av kostnadsneddragningen från slutet av mars. Med en betydligt lägre kostnadsmassa i bolaget och stora möjligheter till kundavtal i perioden Q1 - Q3 skapar vi förutsättningar till kassaflöden i bolaget. Därför vill jag tacka alla som tror på vår resa framåt och fortsätter investera i bolaget", säger CEO Johan Möllerström.

2023-02-10 Malmö

För ytterligare information:

Johan Möllerström, VD Plexian
E: [email protected]
T: +46 (0) 768 86 81 78

Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: [email protected]
T: +46 (0) 734 33 31 10 

Denna information är sådan som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 08.30 CET.

Om Plexian AB

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected].


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]