REG

Plexian AB (publ) har genomfört två riktade nyemissioner för betalning av leverantörsskulder om sammanlagt ca 681 250 SEK

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Bolaget") har idag genomfört, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2022, en riktad nyemission av 2 142 857 aktier till en teckningskurs om 0,28 SEK per aktie och en riktad nyemission av 162 500 aktier till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Aktierna i de båda nyemissionerna har betalats genom kvittning av fordringar mot Bolaget för utförda leverantörstjänster uppgående till sammanlagt ca 681 250 SEK.

Teckningskurserna i de båda riktade nyemissionerna har bestämts genom förhandling på armslängds avstånd med tecknarna. Teckningskursen om 0,28 SEK fastställdes under mars 2023 och utgör en rabatt om 9,6 procent i förhållande till stängningskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market handelsdagen före emissionsbeslutet den 31/3 2023. Teckningskursen om 0,50 SEK fastställdes under slutet av 2022 och utgör en premie om 61 procent i förhållande till samma stängningskurs.

Syftet med de båda nyemissionerna och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets balansräkning. Styrelsen anser att det är positivt att Bolagets leverantörer ser värdet i Bolaget och därför önskar få betalt för utförda tjänster genom aktier istället för kontant. Av anförda skäl samt mot bakgrund av storleken på nyemissionerna och rådande marknadsförhållanden, har bedömningen gjorts att det i detta specifika fall kan motiveras att frångå huvudregel att aktier ska ges ut med företrädesrätt och att det därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att genomföra de riktade nyemissionerna.

Samtliga aktier i de båda riktade nyemissionerna har tecknats, tilldelats och betalats. Nyemissionerna ökar Bolagets aktiekapital med ca 345 803,55 SEK genom utgivande av 2 305 357 nya aktier. Efter registrering kommer Bolagets aktiekapital uppgå till ca 14 684 586,15 SEK fördelat på 97 897 241 aktier. Utspädningen uppgår till ca 2,35 procent.

För mer information:

Johan Möllerström, VD Plexian
E: [email protected]
T: +46 (0) 768 86 81 78

Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: [email protected]
T: +46 (0) 734 33 31 10

Om Plexian AB (publ)

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]