REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Plexian den 17 mars 2023

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), ägde rum idag den 17 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med tidigare offentliggjorda beslutsförslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Riktad nyemission till privata investerare

Stämman beslutade om en riktad nyemission av aktier till ett antal privata investerare i enlighet med ingångna garantiåtaganden avseende inlösen av teckningsoptioner av serie TO 7. Genom nyemission ökar aktiekapitalet med högst 1 864 715,10 SEK genom utgivande av högst 12 431 434 aktier. Teckningskursen i nyemissionen uppgår till 0,25 SEK, vilket motsvarar den nyttjandekurs som teckningsoptionerna av serie TO 7 har lösts in till. Teckningsperioden löper till och med den 22 mars 2023.

Riktad nyemission till medlemmar i styrelsen och anställda (s.k. Leo-personer)

Stämman beslutade om en riktad nyemission av aktier till medlemmar i styrelsen och anställda (s.k. Leo-personer) i enlighet med ingångna garantiåtaganden avseende inlösen av teckningsoptioner av serie TO 7. Genom nyemission ökar aktiekapitalet med högst 738 803,10 SEK genom utgivande av högst 4 925 354 aktier. Teckningskursen i nyemissionen uppgår till 0,25 SEK, vilket motsvarar den nyttjandekurs som teckningsoptionerna av serie TO 7 har lösts in till. Teckningsperioden löper till och med den 22 mars 2023.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av antalet registrerade aktier vid tidpunkten bemyndigandet nyttjas för första gången.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Möllerström, VD Plexian
E: [email protected]
T: +46 (0) 768 86 81 78

Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: [email protected]
T: +46 (0) 734 33 31 10

Om Plexian AB (publ)

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]