REGMAR

Plexian offentliggör halvårsrapport för det första halvåret 2021

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapport för de sex första månaderna 2021. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Staffan Mattson kommenterar:

"Jag ser ett avtal med Coop Sverige som ett stort steg mot den långsiktiga ambition vi har. Det är en partner som delar vår syn på kundnytta och som har full förståelse för potentialen i den lösning som Edge representerar. Partnerskapet skulle också öppna upp för möjligheterna att växa snabbare än vi planerat, vilket avspeglas i beslutet att inleda processen mot att bli licensierad kortutgivare.

Jag är också övertygad om att beslutet att utveckla en digital valuta för säker, krypterad och snabb återbäring i Edge-plattformen kommer att innebära början på en mycket intressant resa för Bolaget.

Parallellt med detta vidareutvecklar vi konstant vår plattform, Edge. Vår ambition är att fortsätta diskussionerna med nästa partner och jag ser positivt på möjligheten att få ett avtal på plats innan året är slut."

Första halvåret i siffror:

 • Bolagets intäkter uppgick till 1 249 KSEK (2 056 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -14 446 KSEK (-6 367 KSEK).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,85 SEK (-1,25 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 15 912 KSEK (-417 KSEK).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 19 743 SEK (442 SEK).

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 14 april noterades aktien på Nasdaq First North Growth Market.
 • Periodens emissioner har tillfört 44 613 KSEK till Bolaget i eget kapital. Vilket efter emissionskostnader och kvittningar tillfört Bolaget 36 786 KSEK i likvida medel.
 • Lansering av Edge tillsammans med Fitness24Seven genomfördes enligt plan.
 • Rekrytering av CTO, Niklas Gustafsson. Niklas har en bred och lång erfarenhet där han har jobbat inom många olika typer av Tech-verksamheter, både nationellt och internationellt.
 • Beslut om att undersöka förutsättningarna att bli licensierad kortutgivare, vilket skulle minska beroendet av tredjepartsleverantörer, öka kundnyttan och ge Plexian fler strategiska möjligheter. En licens ger också Plexian möjlighet att förmedla krediter vilket adderar ytterligare en intäktsvertikal.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Avsiktsförklaring med Coop Sverige AB, vilken omfattar ett samarbete bolagen emellan för att integrera Edge-plattformen i Coops medlemsprogram som har över 3,7 miljoner medlemmar.
 • Plexian och Cashbutler utvecklar digital valuta i joint-venture.
 • Plexian och Fitness24Seven avslutar samarbetsavtal med anledning av att de tekniska förutsättningarna kopplade till in- och utpasseringar på alla Fitness24Sevens gym som varit förutsättningen för en tillfredsställande lansering av det tilltänkta lojalitetsprogrammet för närvarande inte föreligger.

För ytterligare information kontakta:
Staffan Mattson, CEO, Plexian,[email protected]

Denna information är sådan information som Plexian AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 25 augusti 2021.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Om Plexian
Plexian är ett FinTech bolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som använder det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar används i Edge for att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten.


Om Plexian

Webbplats
www.plexian.se

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]