Kommuniké från årsstämma 2022 i Agtira AB

Idag, den 8 juni 2022, hölls årsstämma i Agtira AB (publ) i bolagets lokaler på Verkstadsvägen 19 i Härnösand.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde framlagd resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2021 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, om omval av styrelseledamöterna Ludvig Nauckhoff, Peter Sendelbach och Martin Vestman, samt nyval av styrelseledamoten Henrik Samuelsson.

Martin Vestman omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, den auktoriserade revisorn Johan Lindström.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen och revisorn ska utgå enligt nomineringskommitténs förslag.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning samt anta principer för valberedningen i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslut om godkännande av ingående av avtal med Byggbiten i Norrland AB (närståendetransaktion)

Årsstämman beslutade godkänna ingåendet av de föreslagna avtalen med Byggbiten i Norrland AB i enlighet med styrelsens förslag.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.agtira.com/se.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 65 44 00, e-post: [email protected]

Om Agtira AB

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.


Om Agtira

Prenumerera

Få löpande information från Agtira via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AGTIRA-B ISIN-kod SE0008588354 Certified Adviser Partner Fondkommission AB