REG

Agtira offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Agtira AB ("Agtira" eller "Bolaget") meddelade den 11 oktober 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av units, beståendes av B-aktier och teckningsoptioner av serie 2023/2024 ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, som visar att 532 082 units, motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har 21 834 units, motsvarande cirka 2,4 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 60,9 procent av Företrädesemissionen, vilket ligger i linje med det preliminära utfallet. Därmed tilldelades emissionsgaranterna cirka 26,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 70 MSEK, vilket motsvarar cirka 87,5 procent av Företrädesemissionen, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, varav cirka 18,3 MSEK avses kvittas mot skuld.

Slutligt utfall

Agtira offentliggjorde den 18 september 2023 att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, beslutat om en företrädesemission av units bestående av nya B-aktier och teckningsoptioner om upp till cirka 80 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Företrädesemissionen uppgick till 553 916 units, varav 532 082 units, motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har 21 834 units tecknats utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 2,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således, med och utan stöd av uniträtter, sammantaget tecknad till cirka 60,9 procent. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 26,6 procent av Företrädesemissionen. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU:er) beräknas att vara den 23 oktober 2023. Handel med de nya aktierna och teckningsoptionerna tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 27 oktober 2023.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 25 september 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan uniträtter förväntas distribueras den 13 oktober 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet B-aktier i Agtira öka med 12 727 200, från 14 750 080 till 27 477 280 och aktiekapitalet öka med 6 363 600,0 SEK, från 7 725 540,0 SEK till 14 089 140,0 SEK. Därmed kommer även det totala antalet aktier i Agtira att öka från 15 451 080 aktier till 28 178 280 aktier. 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023/2024 som omfattas av Företrädesemissionen kan antalet B-aktier öka med upp till ytterligare 2 386 350, från 27 477 280 till 29 863 630 och aktiekapitalet att öka med maximalt 1 193 175,0 SEK, från 14 089 140,0 SEK till 15 282 315,0 SEK.

Rådgivare

Bolaget har anlitat Pareto Securities AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Pareto Securities AB.


Om Agtira

Prenumerera

Få löpande information från Agtira via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AGTIRA-B ISIN-kod SE0008588354 Certified Adviser Partner Fondkommission AB