Kommuniké från extra bolagsstämma i Minesto AB

Idag, den 20 februari 2023, hölls en extra bolagsstämma i Minesto AB i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Till ordförande för stämman valdes advokat Eric Ehrencrona.

Följande huvudsakliga beslut fattades på stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 2 februari 2023 om en företrädesemission av högst 29 497 530 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 474 876,50 kronor.

Ovan omnämnda beslut finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida, www.minesto.com

Om Minesto
Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor


Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission