Delårsredogörelse Juli - September 2015

SAMMANDRAG 
SEK (Tkr)

   JUL-SEP 2015  JUL-SEP 2014  JAN-SEP 2015 JAN-SEP 2014 
Nettoomsättning 0 50 0 50
Rörelseresultat -4 288 -3 125 -12 868 -8 140
Resultat efter skatt -4 393 -2 372 -11 974 -6 782
Rörelsens kassaflöde -1 349 1 517 448 3 039

VDs kommentarer 
De investeringar som gjorts under perioden inom analys och simulering har resulterat i en djupare förståelse för hur vi fortsatt kan optimera prestanda och handhavande för ökad elproduktion. Arbetet med att säkerställa partnerskap med viktiga underleverantörer, primärt inom offshore och undervattensteknologi, fortlöper i enlighet med bolagets strategi.

Bolaget har också lagt mycket engagemang på att utveckla området Holyhead Deep utanför Wales, där den första 10MW anläggningen skall byggas. Vidare fortsätter arbetet med kommersiella partners i Chile och USA. Under sommaren genomfördes dessutom en större analys av den amerikanska politiska förvaltningen bl.a. omfattande möjliga finansieringsmodeller för att installera de första kraftverken utanför Florida.

Under perioden säkrade bolaget en investering från KIC Innoenergy SE på €3.5M. Arbetet ihop med WEFO löper enligt plan.

Bolaget fortsätter att förstärka sin organisation och en ny CFO, Fredrik Ahlström, tillträdde i augusti.

För att uppnå en fullfinansierad affärsplan arbetar bolaget med två parallella emissionen. Den ena riktar sig till professionella investerare och den andra är en publik emission med syftet att notera bolaget på Nasdaq First North i november 2015. 

Bolaget avser nu att påbörja kommersialiseringen och att under de kommande åren bygga upp orderstocken. Säkerställandet av det kapital som krävs löper enligt plan, tack vare det stora intresset för bolagets produkter i kombination med ett påtagligt intresse från investerare. Sammantaget, och med ovanstående i beaktande, ser jag med tillförsikt på framtiden.

Anders Jansson, VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Jansson
Managing Director
Phone: +46 31 -76 02 102
email: [email protected]

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser vid kommande listning på Nasdaq First North.


Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission