Delårsredogörelse 1 januari - 30 september 2016

Väsentliga händelser juli-september 2016

 • Energimyndigheten beviljar medel till två forskningsprojekt fokuserade på Minestos teknologi.
 • Första anspråket gentemot Welsh European Funding Office inlämnat.
 • Första anspråket gentemot KIC InnoEnergy utbetalt.
 • Samtliga tidskritiska upphandlingar i fullskaleprojektet inledda eller slutförda.

Efter periodens utgång

 • Samarbetsavtal tecknat med National Taiwan Ocean University kring installation av skalmodell i Taiwan.
 • Toppnoteringar avseende elproduktion från havstester av Deep Green-teknologin i skalmodell.
 • Europeiskt patent beviljat för Deep Green-teknologins grundpatent.
 • Förskottsutbetalning av första anspråket gentemot Welsh European Funding Office.

Koncernen i sammandrag

Januari-september 2016

 • Rörelsens intäkter för kvartalet uppgår till 13 604 Tkr (10 754 Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (37 Tkr) och rörelseresultatet till -24 630 Tkr (-12 868 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till driftskostnader, inkluderande bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har 13 604 Tkr (10 605 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
 • Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till 115 156 Tkr (93 778 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om 7 372 Tkr (4 918 Tkr).
 • Under perioden har koncernen erhållit inbetalningar från beviljade bidrag om 28 070 Tkr (8 220 Tkr). Av dessa utgörs 15 100 Tkr (6 951 Tkr) förskott för berättigade utvecklingskostnader. Utbetalningar avseende kostnader som ännu inte är rapporterade genom bidragsgivarens system upptas som kortfristig skuld fram tills de reviderats och godkänts. Vid godkännande av bidragsgivande myndighet redovisas bidraget som reducering av anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har bidrag om 19 921 Tkr (1 269 Tkr) godkänts. Även efter godkännande är bidrag utbetalade genom EUs FoU-program såsom H2020 och ERDF öppna för särskild granskning i fem år efter slutrapportering.
 • Periodens kassaflöde uppgår till -25 616 Tkr (670 Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 55 551 Tkr (1 510 Tkr).
 • Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 176 140 Tkr (69 869 Tkr) varav periodens resultat utgjorde -22 430 Tkr (-11 974 Tkr). Inga andra förändringar i det egna kapitalet har skett under perioden.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
[email protected]

Om Minesto
Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommission. Läs mer på www.minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats. Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 07:30 CET.


Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission