Delårsredogörelse 1 januari - 31 mars 2016

Väsentliga händelser under perioden

 • I februari 2016 lämnade Anders Jansson sin anställning som VD och ersattes av tidigare styrelseordföranden Martin Edlund. 
 • Första betalningsanmodan gentemot KIC InnoEnergy godkänd och reviderad. 
 • Teknik- och produktutveckling enligt plan.

Efter periodens utgång 

 • Beställningar av viktiga delsystem till Deep Green. 
 • Förstärkning av resurserna inom affärsutveckling.

Koncernen i sammandrag 1 januari-31 mars 2016

 • Rörelsens intäkter för kvartalet uppgår till 5 038 Tkr (3 079 Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning. 
 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0 Tkr) och rörelseresultatet till -4 442 Tkr (-3 582 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till utvecklingskostnader, inkluderande bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har 5 038 Tkr (2 929 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning. 
 • Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till 108 823 Tkr (76 197 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om 6 434 Tkr (4 306 Tkr). 
 • Under perioden har koncernen erhållit inbetalningar från beviljade bidrag om 8 405 Tkr. 
 • Periodens kassaflöde uppgår till -8 339 Tkr (13 263 Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 72 813 Tkr (14 104 Tkr). 
 • Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 194 493 Tkr (77 528 Tkr) varav kvartalets resultat utgjorde -3 728 Tkr (-3 097 Tkr). Inga andra förändringar i det egna kapitalet har skett under perioden.

Delårsredogörelsen finns tillgänglig för nedladdning på www.minesto.com

Rapporten i sin helhet bifogas.

2016-05-16

För mer information, vänligen kontakta:
Dr Martin Edlund
VD, Minesto AB
031-29 00 60
[email protected]

Om Minesto
Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner EUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommission. Läs mer på www.minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats. Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB.


Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission