Minesto publicerar Halvårsrapport 2022

VD Martin Edlund: "Det finns omedelbara möjligheter där Minestos småskaliga system och konkurrenskraftiga LCOE-profil gör skillnad".

Väsentliga händelser april-juni 2022

  • I april lanserade Minesto en utbyggnadsplan av parker för tidvattenenergi på Färöarna. Planen innehåller fyra nya verifierade platser med potential att tillgodose 40 procent av landets växande elförbrukning, vilket gör det möjligt för Färöarna att nå sitt politiska mål om 100 procent förnybar energi till 2030. Tillsammans med det lokala elbolaget SEV har Minesto presenterat planen för en rad intressenter inom politiken och lokalsamhället.  
  • I maj installerades Minestos första Dragon Class tidvattenkraftverk "Dragon 4" (100 kW) framgångsrikt i Vestmannasund, Färöarna. Under den första veckan av driftsättningen uppnåddes adekvat elproduktion och kraftverkets alla nyckelfunktioner verifierades. Draken kunde direkt generera el till elnätet, och planen för driftsättningen genomfördes som planerat.

Efter periodens utgång

  • I juli meddelade Minesto att den första enheten av tidvattenkraftverket "Dragon 4" framgångsrikt satts i nätansluten drift i Vestmannasund, Färöarna. Bolaget meddelade att man verifierat kommersiell prestanda helt i linje med simuleringsresultat.

Koncernen i sammandrag 1 januari-30 juni 2022

  • Intäkterna uppgick till 23 502 Tkr (21 196) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 21 929 Tkr (19 896).
  • Rörelseresultatet var -10 405 Tkr (-9 058). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter.
  • Resultat per aktie var -0,06 kr (-0,05). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner var -0,06 kr (-0,05).
  • Vid periodens utgång uppgick de immateriella anläggningstillgångarna till 345 463 Tkr (274 051), varav aktiverade utvecklingskostnader 330 820 Tkr (260 195) samt utgifter för patent 14 643 Tkr (13 856).
  • Bidrag togs under perioden upp till 32 937 Tkr (9 701), varav 31 490 Tkr (8 479) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 27 146 Tkr (11 419).
  • Kassaflödet uppgick till -51 483 Tkr (99 790).
  • Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 530 069 Tkr (546 298).

Halvårsrapporten finns tillgänglig att ladda ned på Minestos webbplats:

www.minesto.com/investor/rapporter

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Communications Manager
+46 735 23 71 58
[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl. 08:30 CEST.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor


Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission