REG

Mangold påbörjar återköpsprogram av egna aktier

Mangolds styrelse har efter bemyndigandet från bolagsstämman den 18 april 2023 beslutat att påbörja ett program för återköp av aktier för 10,8 MSEK i syfte att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur.

Aktieåterköpsprogrammet förväntas påbörjas den 24 april 2023 och löper till nästkommande årsstämma. Antalet aktier som får återköpas är enligt bemyndigandet begränsat till att Mangolds innehav av egna aktier inte får överstiga 1 procent av Mangolds totala antal utgivna aktier.

Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholmsbörsen enligt gällande börsregelverk, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (Safe Harbour-regler).

Per den 19 april 2023 uppgick det totala antalet utgivna aktier till 467 582st och Mangolds innehav i egna aktier till 0st. 

Mangold publicerar information om återköp under programmet på www.mangold.se.

För frågor kontakta:
Jonathan Bexelius, CFO
[email protected]
+46 7 9585 9963

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna Swedsec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market och handlas med kortnamnet MANG. 


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380