REGMAR

Mangold Bokslutskommuniké 2019

Highlights

· Rörelsens intäkter för 2019 steg med 17,4 mkr eller motsvarande 13 %

· Resultat före skatt för 2019 steg med 1,7 mkr eller motsvarande 13 %

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,5 (0,7) mdr kr per den 31 december

· Förvaltat kapital i intressebolagen Skandinaviska Kreditfonden AB och Resscapital AB uppgick till 4,8 (2,9) mdr kr respektive 180,1 (117,1) MUSD per den 31 december

· Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 7,3 (4,6) kr

Oktober-december

· Intäkterna uppgick till 41,1 (40,2) mkr

· Resultat före skatt uppgick till 3,3 (5,5) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 5,25 (7,27) kr

· Antal transaktioner uppgick till 34 798 (26 759)

Januari - december

· Intäkterna uppgick till 152,1 (134,7) mkr

· Resultat före skatt uppgick till 14,9 (13,2) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 24,24 (23,16) kr

· Eget kapital uppgick till 102,4 (89,6) mkr

Kommentarer från Verkställande Direktören:

Vi kan summera 2019 som det år i Mangolds historia med de högsta intäkterna. Vi har också ett ökat resultat jämfört med fjolåret och årets fjärde kvartal är också starkt i jämförelse med historiska intäktsnivåer.

Vi har haft full affärsaktivitet inom båda våra segment under kvartalet och vi avslutar året mycket glädjande med en bra ökning i våra återkommande intäkter.

Inom Investment Banking har våra uppdrag till företagskunder med löpande tjänster ökat till 146 stycken vid årsskiftet mot 136 stycken förra året. Vi ser framöver en fortsatt god efterfrågan på dessa uppdrag och redan under januari har vi tecknat ytterligare avtal. Med den här mängden uppdrag kan vi nu säga att i snitt vart sjätte svenskt börsbolag nyttjar någon av våra tjänster. Av rådgivningsintäkter är det främst företrädesemissioner som bidrar till uppgången. Investment Banking har varit både finansiell rådgivare och projektledare i flera sådana transaktioner, och intresset på marknaden för den här typen av kapitalanskaffningar är fortsatt stort.

För Private Banking, som länge dragits med förlust, har intäkterna för helåret ökat och mycket tillfredsställande har även förlusten minskat. Våra tillgångar med årligt arvode har ökat med mer än 100 procent under året och var vid årsskiftet uppe i 1,5 mdr kr. Vår diskretionära förvaltning är fortsatt framgångsrik och alla våra portföljer har för helåret presterat mycket bra med fina avkastningssiffror. Vi ser en god efterfrågan på värdepapperskrediter och vår utlåning till allmänheten har ökat med drygt 40 procent under året. Under kvartalet har vi också blivit börsmedlemmar på Nasdaq Helsinki vilket är spännande då det kompletterar våra befintliga medlemskap i Sverige.

Våra intressebolag har en fortsatt stabil utveckling. Fonderna har visat bra avkastning och ökade inflöden av kapital. Skandinaviska Kreditfonden AB:s förvaltade kapital låg på 4,8 mdr kr vid utgången av 2019, jämfört med 2,9 mdr vid årsskiftet 2018. Resscapital AB:s tillgångar var vid årsskiftet 180 MUSD, upp från 117 MUSD ett år tidigare. Från och med slutet på det fjärde kvartalet är intressebolagen tre till antalet då vi även tillträtt vårt senaste förvärv av 25 procent av QQM Fund Management AB.

Extra glädjande är också att vi, med bakgrund av bolagets stabila finansiella ställning och ökade resultat, kan föreslå en höjd utdelning. Med goda utsikter om fortsatt tillväxt och en bra utveckling i våra intressebolag har vi all anledning att se positivt på 2020.

Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport kvartal 1 2020 22 april 2020

Delårsrapport kvartal 2 2020 15 juli 2020

Delårsrapport kvartal 3 2020 14 oktober 2020

Årsstämma: 2 april 2020

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12:30 CET den 29 januari 2020.

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Stockholm den 29 januari 2020

Per Åhlgren

Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv

Verkställande Direktör

Birgit Köster Hoffmann

Styrelseledamot

Peter Serlachius

Styrelseledamot

Marie Friman

Styrelseledamot

För frågor: Per-Anders Tammerlöv, Verkställande Direktör, 08-5030 1559

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, NASDAQ Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380