Mangold AB (publ.) utökar sitt innehav i Nowonomics AB till 12,1%

Mangold AB (publ.) har förvärvat ytterligare 1 900 aktier i Nowonomics AB ("NOWO"), motsvarande 7,7 % av NOWOs totalt 24 607 utestående aktier. Mangolds ägande uppgår därmed till 2 979 aktier, motsvarande 12,1 % av det totala ägandet.

Aktierna förvärvades från Egonomics AB, vilket är huvudägaren Andreas Bonniers holdingbolag till ett pris om totalt 7,20 MSEK. Betalningen är uppdelad på 2,40 MSEK kontant, 2,40 MSEK kontant genom av Mangold utgivet förlagslån samt 3 810 nyemitterade Mangold-aktier till ett pris om 630 SEK/aktie motsvarande totalt 2,40 MSEK. Efter emissionen av Mangold-aktier kommer antalet aktier att stiga från 453 083 till totalt 456 893. 

NOWO är ett fintechbolag som erbjuder ett enkelt alternativ för långsiktigt privat sparande i vardagen och är ett komplement till det vanliga pensionssparandet. Från det att plattformen lanserades 2017 har antalet anslutna sparare överstigit 65 000 och fortsätter att öka i och med bolagets marknadsföringsinsatser. Genom de ökade satsningarna förväntas anslutna sparare överstiga 150 000 medlemmar under 2020.

Stockholm, 15 februari 2019

För frågor kontakta:
Per-Anders Tammerlöv
VD, Mangold Fondkommission
08-5030 1559 

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16:48 CET den 15 februari 2019.

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, [email protected]) och Pareto Securities är likviditetsgarant.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380