Komplettering - Mangold AB kallar till årsstämma den 6 april 2022

(Kompletterar nedan med dagordning för årsstämman)

Styrelsen i Mangold har beslutat att årsstämman ska genomföras enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB senast 29 mars 2022, dels ha anmält sitt deltagande vid stämman och inkommit med poströst senast den 5 april 2022.

Poströstning och anmälan

Aktieägare kommer att ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida https://mangold.se senast 3 veckor före årsstämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Formuläret, poströstsedeln och eventuella behörighetshandlingar (till exempel registreringsbevis utvisande behörig(a) firmatecknare och eventuell fullmakt från styrelsen) bör i god tid före den 5 april sändas till Mangold AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, Sverige eller via e-post till [email protected] (märk kuvert eller e-post med "Bolagsstämma" till [email protected]). Observera att eventuell fullmakt måste inkomma i original.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats https://mangold.se, senast 3 veckor före årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Förslag om utdelning

På stämman ska bland annat styrelsens förslag om utdelning om 49,0 kr/aktie behandlas.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Per Åhlgren och Birgit Köster Hoffmann, samt att Per Åhlgren väljs om som ordförande. Till nya ledamöter föreslår valberedningen att stämman väljer Helen Holm och Petra Holmberg.

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som ansvariga revisorer. Om dessa väljs har de aviserat att den auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Handlingar

Samtliga handlingar kommer vara tillgängliga minst 3 veckor innan stämman på Mangolds hemsida, https://mangold.se. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Ytterligare information

För ytterligare information se kallelse (nedan) som den 8 mars 2022 införs i Post- och Inrikes Tidningar och som finns tillgänglig på Mangolds hemsida, https://mangold.se.

Aktieägarna i Mangold AB, 556628-5408, kallas härmed till årsstämma

6 april 2022 genom poströstning

Med anledning av den rådande situationen gällande smittspridningen av covid-19 och för att värna om samtliga aktieägares hälsa och trygghet kommer stämman att hållas genom poströstning.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 mars 2022.

- Anmäla sig till årsstämma genom att avge sin poströst i enlighet med instruktionerna i Mangolds blankett för Anmälan och poströstning, så att anmälan och poströst är Mangold tillhanda senast den 5 april 2022.

Blanketten för Anmälan och poströstning finns tillgänglig på Mangolds hemsida, https://mangold.se senast 3 veckor innan årsstämman.

Blanketten, inbegripet poströstsedeln, och eventuella behörighetshandlingar (till exempel registreringsbevis utvisande behörig(a) firmatecknare och eventuell fullmakt från styrelsen) bör i god tid före den 5 april 2022 sändas till Mangold AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, Sverige eller via e-post till [email protected] (märk kuvert eller e-post med "Bolagsstämma").

Observera att eventuell fullmakt måste inkomma i original.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska vara införd i aktieboken och i samband med att poströst inskickas enligt ovan instruktion utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska skickas in i original till Mangold senast den 5 april 2022.

Juridiska personer

Juridiska personer som är aktieägare ska skicka in röster enligt ovan instruktion för deltagande.

Företrädare för juridisk person ska förutom att skicka in fullmakt enligt ovan instruktion även:

- Skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som styrker rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse företrädaren.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna till sitt eget namn för att få rätt att delta på årsstämman. Detta görs genom att underrätta förvaltaren härom i god tid före den 29 mars 2022, då sådan omregistrering måste vara verkställd. Aktieägaren måste även anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande.

Ärenden på årsstämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2021
 9. Beslut angående:
  a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
  c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 10. Fastställelse av styrelsearvode
 11. Beslut om policy för valberedning
 12. Fastställelse av revisorsarvode
 13. Val av styrelseledamöter och revisor
 14. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 15. a) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. b) Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
 17. Stämmans avslutande

Punkt 2 - Val av ordförande på stämman

Valberedningen föreslår Per Åhlgren som ordförande vid årsstämman.

Punkt 4 - Val av en eller flera justeringsmän

Valberedningen föreslår Peter Ekholm att jämte ordföraren justera stämmans protokoll.

Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 49,0 SEK per aktie med avstämningsdag för utdelning den 8 april 2022.

Punkt 10 - Fastställelse av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att:

  • Inget arvode ska utgå för styrelsearbete i Mangold AB (publ).
  • Arvode till styrelseledamöter som även är det i dotterbolaget Mangold Fondkommission AB skulle uppgå till totalt 1 300 000 SEK (2021: 1 100 000 SEK) och skulle fördelas enligt följande:
    • 400 000 SEK till styrelsens ordförande (2021: 320 000 SEK),
    • 200 000 SEK var till de 3 övriga styrelseledamöterna (2021: 160 000 SEK).
    • 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet (2021: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2021: 50 000 SEK).
    • 100 000 SEK till ordförande i Risk- & Complianceutskottet (2021: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2021: 50 000 SEK).

Punkt 11 - Beslut om policy för valberedningen

Valberedningen föreslår följande policy för tillsättande av valberedning:

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska utses av de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningen ska inför varje årsstämma framlägga förslag till;

 1. Valberedningens fullständiga förslag inför den kommande årsstämman
  a) Ordförande vid årsstämma
  b) Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
  c) Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
  d) Arvodering av revisorer
  e) Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
  f) Information om föreslagna styrelseledamöter
  g) Antagande av principer för att utse ledamöter av valberedningen
 2. Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse inför den kommande årsstämman
  a) Redogörelse för valberedningens arbete
  b) Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ingen ersättning ska utgå för arbetet i valberedningen. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande till dess den nya valberedningen är utsedd enligt ovanstående kriterier.

Punkt 12 - Fastställelse av revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt gällande avtal och godkända fakturor.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och Revisor

Valberedningen föreslår:

  • Styrelsen skulle bestå utav fyra ledamöter.
  • Omval av Per Åhlgren och Birgit Köster Hoffmann.
  • Omval av Per Åhlgren som ordförande.
  • Nyval av Helene Holm
  • Nyval av Petra Holmberg
  • Omval av PriceWaterhouseCooper i Sverige AB som ansvariga revisorer. Om dessa väljs har de aviserat att den auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 - Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget, krävs att aktieägare representerade minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 15a - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjerna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida tre veckor innan stämman.

Punkt 15b - Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Rapporten kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida tre veckor innan stämman.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den Verkställande Direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för enskild person, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Tillgängliga handlingar

Alla handlingar som kommer att läggas fram på stämman finns senast 3 veckor innan stämman tillgängliga på bolagets hemsida (https://mangold.se) och på bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm samt kan även skickas på begäran.

Stockholm, 4 mars 2022

Mangold AB (publ)

556628-5408

STYRELSEN

För frågor kontakta:

Rebecka Röös, Head of Marketing & Communication

[email protected]

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market och handlas med kortnamnet MANG. 


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380