Kommuniké från Extra bolagstämma

Mangold AB (publ.) genomförde fredagen den 18 maj 2018 en extra bolagsstämma.

Vid den extra bolagsstämman fattades följande beslut:

Att i enlighet med styrelsens förslag besluta om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt nedan tidigare föreslagna villkor:

  • Bolagets aktiekapital, nu uppgående till 900 426 SEK, ökas med 5 740 SEK till 906 166 SEK.
  • Antalet aktier, nu uppgående till 450 213 aktier, ökas med 2 870 aktier till 453 083 SEK.
  • Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma de tidigare offentliggjorda aktieägarna i Resscapital AB, org 556698-1253.
  • Såsom betalning för de 2 870 aktierna ska aktieägarna tillsammans tillskjuta totalt 1 324 229 aktier i Resscapital AB, org.nr 556698-1253 ("Apportegendomen"). Värdet av dessa aktier uppgår till 9 269 603,00 SEK.
  • Mangold kommer i samband med förvärvet även erlägga en kontant betalning om 6 952 594,60 SEK för aktierna i Resscapital.
  • De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.
  • Beslutet är villkorat av att förvärvet genomförs och att Bolaget tillträder de 1 324 229 aktierna.

Mangolds styrelseordförande och aktieägare Per Åhlgren är även aktieägare i Resscapital varför reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen om vissa riktade emissioner m.m. blir tillämpliga. Per Åhlgren har därför som styrelseordförande ej varit delaktig i framtagandet av förslaget till stämman. Per Åhlgren har inte heller som aktieägare deltagit i beslutet om emissionen.

Stockholm, 2018-05-18

Per-Anders Tammerlöv

Verkställande direktör

Om Mangold

Mangold är en fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag och privatpersoner med potential. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380