Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2022 ägde rum idag den 6 april. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, för 2021 fastställdes,
 • De tjänstgörande styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 • Beslut togs om att en utdelning på 49,0 SEK per aktie, med avstämningsdag den 8 april 2022.
 • Per Åhlgren och Birgit Köster Hoffmann omvaldes som ledamöter. Per Åhlgren omvaldes som styrelsens ordförande.
 • Beslut togs om nyval av Helene Holm och Petra Holmberg som styrelseledamöter.
 • Beslut togs om omval av PriceWaterhouseCooper i Sverige AB som ansvarig revisor, med Sussanne Sundvall som huvudansvarig revisor.
 • Arvode till revisor, styrelse samt styrelseordförande fastställdes.
 • Valberedningens policy för valberedning godkändes.
 • Styrelsen bemyndigades att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning.
 • Stämman godkände styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare för 2021.
 • Beslut togs om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stockholm, 6 april 2022

För frågor kontakta:

Rebecka Röös, Head of Marketing & Communication

[email protected]

076-67740 70


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380