Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Mangold AB (publ), 556628-5408, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 maj 2016 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB senast måndagen den 9 maj 2016 och dels ha anmält sitt deltagande vid stämman senast den 9 maj 2016. Anmälan kan göras per e-post ([email protected]), per telefon (08-503 015 50) eller per post (Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm). Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress. Eventuella biträdens (högst två stycken) deltagande skall samtidigt anmälas till Bolaget.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör den skriftliga och av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas i original till Bolaget före stämman. Notera att fullmakten inte får vara äldre än ett år, såvida inte annat anges i fullmakten.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 9 maj 2016. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ärenden på årsstämman
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Verkställande direktörens anförande

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2015

9. Beslut angående:

   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

   c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

10. Fastställande av styrelsearvode

11. Fastställande av revisorsarvode

12. Val av styrelse

13. Val av styrelseordförande

14. Val av revisor

15. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

16. Övriga frågor

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust (punkten 9 b)

Styrelsens förslag är att inte lämna någon utdelning.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkten 12 och 13)

Förslag kommer att offentliggöras senast två veckor innan stämman.

Val av revisor (punkten 14)

Omval av KPMG med Anders Bäckström som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkten 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 100 000 aktier i Bolaget. Emission skall kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

För beslut i enlighet med förslaget, krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets webbplats (www.mangold.se) samt på Bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, Stockholm, minst två veckor före årsstämman.

Stockholm den 15 april 2016

Styrelsen för Mangold AB (publ)

Om Mangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom sex affärsområden; i) Corporate Finance, ii) Emissionstjänster, iii) Market Making, iv) Pension- och Kapitalrådgivning, v) Strukturerade Investeringar samt vi) Värdepappershandel. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser och 08- 463 80 00, www.penser.se. Pareto Securities AB är likviditetsgarant åt Mangold.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380