REGMAR

Mangold AB Delårsrapport för perioden 2019-07-01 - 2019-09-30 Juli - September

Juli - September

  • Intäkterna uppgick till 38,9 (20,9) mkr
  • Resultat före skatt 4,9 (-2,0) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 8,49 (-3,63) kr
  • Antal transaktioner 34 319 (22 608)

Januari - September

  • Intäkterna uppgick till 111,0 (95,4) mkr
  • Resultat före skatt 11,6 (7,6) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 19,08 (15,84) kr
  • Eget Kapital uppgår till 98,6 (86,3) mkr
  • Eget Kapital per aktie uppgår till 215,8 (190,4) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:

Vi kan glädjande konstatera att det tredje kvartalet är det starkaste tredje kvartal någonsin för Mangold. Trots att perioden är säsongsmässigt svag på grund av lägre aktivitet under sommarmånaderna, så är både intäkter och resultat betydligt bättre jämfört med samma period alla tidigare år under bolagets snart tjugoåriga historia. Vi ser det som ett svar på att vår verksamhet växer på ett stabilt sätt och att våra ökade marknadsföringssatsningar under året varit lyckosamma.

Inom Investment Banking har utvecklingen för samtliga affärsområden varit klart bättre än förväntningarna. Segmentet har vänt från en förlust och mer än fördubblat sina intäkter jämfört med samma period i fjol. Det är fortsatt högt tryck på företrädesemissioner, både inom affärsområdet Corporate Finance och Emissionstjänster. Vår nya analystjänst Mangold Insight fortsätter få in nya kunder och även vår mentorstjänst samt vår tjänst för likviditetsgaranti har fler uppdrag än vid utgången av förra kvartalet.

Private Banking visar ökade intäkter och en minskad förlust jämfört med förra året. Vi har en mycket bra tillströmning av nya kunder och vår diskretionära förvaltning är fortsatt framgångsrik med ett stigande inflöde till våra portföljer. Ökningen i provisionsintäkter var 310 procent vid kvartalsskiftet jämfört med i fjol och våra totala tillgångar under förvaltning uppgick till 1,1 miljarder vid samma tidpunkt.

Vi har under kvartalet beslutat om att förstärka ledningsgruppen med tre nya medlemmar. Vår nye CFO Jonathan Bexelius tillträdde sin roll och klev in i ledningen i september och från oktober ingår också vår Stabschef David Jansson och nye Private Banking-chefen Alexander Marsh i ledningsgruppen.

Vi kunde glädjande summera våra intressebolag till tre när vi gick in i det fjärde kvartalet då vårt förvärv av 25 procent av QQM Fund Management fått klartecken av Finansinspektionen. Vi är glada över en bredare produktportfölj med flera olika tillgångsslag - aktier i och med QQM-förvärvet, krediter genom Skandinaviska Kreditfonden samt försäkringar genom Resscapital.

Trots den oro som finns idag kring flera betydande marknader och med tanke på att Mangold är beroende av utvecklingen på dessa, framför allt ränte- och aktiemarknaderna, ser vi med tillförsikt på framtiden. Vi förväntar oss att både intäkter och resultat för helåret 2019 blir bättre än, eller i nivå med, föregående år.

Kommande rapporttillfällen:
Delårsrapport kvartal 4 2019 29 januari 2020
Delårsrapport kvartal 1 2020 22 april 2020

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Stockholm den 16 oktober 2019

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Birgit Köster Hoffmann
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

Vid frågor: 08-5030 1559 Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11:20 CEST den 16 oktober 2019.

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlare- föreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, [email protected]) och Pareto Securities är likviditetsgarant.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380