Mangold delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-09-30

- Intäkterna steg med 44 procent till 91,9 (63,8) mkr
- Resultat före skatt steg med 134 procent till 13,6 (5,8) mkr
- Eget kapital per aktie uppgick till 136,75 (117,27) kr

Januari- september
- Rörelsens intäkter 91,9 (63,8) mkr
- Resultat före skatt 13,6 (5,8) mkr
- Resultat per aktie 23,56 (9,87) kr
- Eget kapital per aktie 136,75 (117,27) kr
- Tillgångar under förvaltning 10 886 (11 061) mkr

Juli - september
- Rörelsens intäkter 24,2 (22,3) mkr
- Resultat före skatt 1,2 (2,3) mkr
- Resultat per aktie 2,13 (3,98) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:
Resultat före skatt uppgår till 13,6 mkr, vilket gör det till Mangolds bästa niomånaders period. Intäkterna ökade med 40 procent till 91,9 mkr jämfört med samma period föregående år. Förklaringen är främst ökade intäkter från Investment Banking (Corporate Finance, Emissionstjänster, och Market Making) i allmänhet och Corporate Finance i synnerhet. Antalet aktiva depåer ökade under perioden och uppgick vid utgången av september till 4 581 (3 677) st, vilket motsvarar en tillväxt om 24 procent. Tillgångarna under förvaltning uppgick till 10,9 (11,1) miljarder.

Under perioden har kontoret i Malmö öppnat och verksamheten är i en uppstartsfas. Pension- och Kapitalrådgivning har rekryterat flertalet nya medarbetare och fortsätter att utvecklas enligt plan. Mangold har fortsatt hög marknadsandel på indexoptioner, där vi var åttonde största aktör under augusti. Ökade marknadsandelar och stigande efterfrågan på värdepapperskrediter är förklaringen till att Värdepappershandel fortsätter att utvecklas väl.

Under rådande marknadsförutsättningar ser vi fortsatt tillväxt och ökade marknadsandelar. Vi kommer att fortsätta utveckla våra produkter och tjänster för att tillgodose kundernas behov.

Kommande rapporttillfällen:
Bokslutskommuniké 29 januari 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 15 oktober 2015

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv 
Verkställande Direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Henrik Holm
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

Vid frågor:
08-5030 1559
Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör

Om Mangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom sex affärsområden; i) Corporate Finance, ii) Emissionstjänster, iii) Market Making, iv) Pension- och Kapitalrådgivning, v) Strukturerade Investeringar och vi) Värdepappershandel. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant, 08-463 80 00, www.penser.se


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380