REGMAR

Mangold AB Delårsrapport januari - mars 2023

"När vi nu förhoppningsvis går mot ljusare tider är Mangold väl positionerade och står på en stabil finansiell grund med ett konkurrenskraftigt erbjudande anpassat efter våra kunders behov." - Per-Anders Tammerlöv, VD

Januari-mars 2023 jämfört med januari-mars 2022

  • Totala intäkter ökade med 74 procent till 36,1 (20,7) mkr
  • Periodens resultat förbättrades till -8,2 (-14,8) mkr
  • Räntenettot ökade till 5,1 (4,1) mkr
  • Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -6,3 (-42,8) mkr
  • Tillgångar under administration med årligt arvode ökade till 1,7 (1,6) mdr kr

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapport Q2 2023, publiceras den 12 juli 2023

Delårsrapport Q3 2023, publiceras den 18 oktober 2023

Bokslutskommuniké 2023, publiceras den 31 januari 2024

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.30 CEST den 19 april 2023. Publicerad delårsrapport, liksom ytterligare finansiell information om Mangold, finns tillgänglig på https://mangold.se/investor-relations/

För frågor kontakta:
Jonathan Bexelius, CFO
[email protected]
+46 7 9585 9963

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna Swedsec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market och handlas med kortnamnet MANG. 


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380