Datum för tillträde av aktierna i Invest Kapitalförvaltning har beslutats till den 1 september 2016

Mangold AB ("Mangold" eller "Bolaget") har tillsammans med Roger Rosén beslutat om datum för Mangolds tillträde av aktierna i invest. Kapitalförvaltning i Syd AB ("Invest Kapitalförvaltning") till den 1 september 2016. Det har beslutats efter det att villkoren för tillträdet har uppfyllts. 

Bolaget offentliggjorde den 12 april 2016 att Mangold ingått ett förvärvsavtal om förvärv av samtliga aktier i Invest Kapitalförvaltning.

Kontaktuppgifter
Vid frågor, vänligen kontakta:
Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör
08-5030 1559

Om Mangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom sex affärsområden; i) Corporate Finance, ii) Emissionstjänster, iii) Market Making, iv) Pension- och Kapitalrådgivning, v) Strukturerade Investeringar samt vi) Värdepappershandel. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se http://www.gwkapital.se ) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2016 kl 16.20.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380